11-2007 Dátum konania 16. 4. 2007 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 11. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Plnenie uznesení
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február, marec 2007
Bod č. 5 Úprava rozpočtu KSK na rok 2007
Bod č. 6 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 7 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 8 Informatívna správa o Analytickej časti plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 - 2013
Bod č. 9 Realizácia stavebných úprav ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v roku 2007 (PPP)
Bod č. 10 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond
Bod č. 11 Priebežná informatívna správa o implementovaných projektoch
Bod č. 11.a Priebežná informatívna správa o implementovanom projekte Stratégia rozvoja vidieka
Bod č. 11.b Informatívna správa o stave implementácie projektu ROBINWOOD
Bod č. 12 Personálne otázky
Bod č. 12.a Návrh na vymenovanie riaditeľa Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Rožňave
Bod č. 12.b Návrh na vymenovanie konateľa a členov dozornej rady Správy majetku Košického samosprávneho kraja, s.r.o.
Bod č. 12.c Návrh na vymenovanie konateľa a členov dozornej rady Správy nebytových priestorov Moldava nad Bodvou, s.r.o.
Bod č. 12.d Návrh na vymenovanie riaditeľky Zemplínskej knižnice v Trebišove
Bod č. 12.e Návrh na vymenovanie riaditeľky Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach
Bod č. 12.f Personálne zmeny v predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s.
Bod č. 12.g Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s.
Bod č. 12.h Odvolanie delegovaného zástupcu zriaďovateľa v radách škôl a delegovanie nových zástupcov zriaďovateľa do rád škôl
Bod č. 12.i Personálne otázky Komisie územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 12.j Návrh na vymenovanie riaditeľa Správy záväzkov a pohľadávok a zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 192/2006
Bod č. 12.k Zmena organizačnej štruktúry Úradu Košického samosprávneho kraja
Bod č. 13 Správa o činnosti na rok 2007 a personálne otázky Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Bod č. 14 Schválenie dodatku k nájomnej zmluve uzatvorenej Správou zdravotníckych zariadení Košického samosprávneho kraja
Bod č. 15 Majetkové veci
Bod č. 15.a Odstránenie stavby v areáli DD a DSS, Betliarska 18, Rožňava
Bod č. 15.b Kúpa nehnuteľností na ul. Alžbetina 14 v Košiciach
Bod č. 15.c Zámena pozemkov s Mestom Košice na ulici Galenova a Kuzmányho v Košiciach
Bod č. 15.d Zámena nehnuteľností s mestom Košice - Abovská 24 a pozemky v Barci za Murgašovu 2
Bod č. 15.e Predaj trafostanice v Žehre-Hodkovciach
Bod č. 15.f Predaj pozemkov na Kukučínovej ulici v Košiciach
Bod č. 15.g Predaj nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 15.h Predaj pozemku na Tajovského ulici v Michalovciach
Bod č. 15.i Uzatvorenie zámennej zmluvy so spoločnosťou Compcar s.r.o.
Bod č. 16 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 11. zasadnutie Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 11. zasadnutie k 16. 4. 2007 (ZIP)
Hlasovania z 11. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 11. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 11. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor