12-2007 Dátum konania 11. 6. 2007 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 12. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl 2007 a máj 2007, Plán kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2007
Bod č. 5 Záverečný účet KSK za rok 2006
Bod č. 6 Zabezpečenie nákupu CT prístrojov pre nemocnice s poliklinikami Košického samosprávneho kraja
Bod č. 7 Úprava rozpočtu KSK na rok 2007
Bod č. 8 Poskytnutie dotácií nad 100 tisíc korún podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
Bod č. 9 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK podľa VZN č. 3/2006
Bod č. 9.a Odmena podpredsedovi KSK a poslancovi dlhodobo uvoľnenému pre výkon verejnej funkcie za polročné plnenie úloh
Bod č. 9.b Odmena hlavnému kontrolórovi KSK za polročné plnenie úloh
Bod č. 10 Návrh postupu KSK pri zavedení eura
Bod č. 11 Partnerská dohoda medzi Košickým samosprávnym krajom a Krajinským združením Porýnia
Bod č. 12 Predaj spoluvlastníckeho podielu na kaštieli v Košiciach-Barci
Bod č. 12.a Návrh na vstup Košického samosprávneho kraja do spoločnosti INTERHOTELY KOŠICE a.s.
Bod č. 13 Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 14 Priebežná informatívna správa o implementovaných projektoch- Regionálna inovačná stratégia (RIS)
Bod č. 15 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2006-2007
Bod č. 16 Realizácia integrovaného dopravného systému v Košickom kraji (KORID)
Bod č. 17 Zmeny stanov nemocníc s poliklinikou, akciových spoločností
Bod č. 18 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností za rok 2006
Bod č. 19 Zachovanie činnosti poskytovania rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci v NsP Spišská Nová Ves
Bod č. 20 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. za rok 2006
Bod č. 21 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2007
Bod č. 22 Plán činnosti komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2007
Bod č. 23 Majetkové veci
Bod č. 23.a Zámena nehnuteľností s Mestom Strážske
Bod č. 23.b Predaj bývalého sanatória v Čučme pri Rožňave
Bod č. 23.c Predaj bývalej Školy v prírode vo Vyšnom Medzeve
Bod č. 23.d Predaj budovy na Kapušianskej ulici v Michalovciach
Bod č. 23.e Schválenie podnájomnej zmluvy medzi SEZ, a.s., a mestom Krompachy
Bod č. 23.f Predaj haly v Rožňave
Bod č. 23.g Predaj časti pozemku v Mestskej časti Košice - Vyšné Opátske
Bod č. 23.h Zriadenie vecného bremena v prospech firmy YAZAKI WIRING TECHNOLOGIES SLOVAKIA, s. r. o., Michalovce
Bod č. 24 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond
Bod č. 25 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 12. zasadnutie k 11. 6. 2007 (ZIP)
Hlasovania z 12. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 12. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 12. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor