9-2006 Dátum konania 11. 12. 2006 01:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 9. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Bod č. 1.a Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3.a Informatívna správa o možnosti partnerskej spolupráce Košického samosprávneho kraja s Krasnojarským krajom (Ruská federácia)
Bod č. 3.b Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom samosprávnych krajov vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2006 a november 2006, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2007
Bod č. 5 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006
Bod č. 6 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 7 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2007 - 2009
Bod č. 8 Závery a stav zabezpečenia financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja do roku 2009
Bod č. 9 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 - 2013
Bod č. 9.a Návrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2003 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení jeho zmien a doplnkov schválených uznesením č. 47/2006 zo dňa 03. 04. 2006
Bod č. 10 Zmena a doplnenie Štatútu neziskovej organizácie Domova sociálnych služieb Kráľovce, n. o. a personálne zmeny v správnej rade
Bod č. 11 Racionalizácia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 11.a Súhlas s partnerstvom Košického samosprávneho kraja pri realizácii projektu „Návrh koncepcie regionálnej politiky mládeže“
Bod č. 12 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond
Bod č. 13 Organizačná štruktúra Správy ciest Košického samosprávneho kraja
Bod č. 14 Informácia o výsledkoch výberového konania a voľbe riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n. o.
Bod č. 14.a Návrh na zrušenie nemocníc s poliklinikou, príspevkových organizácií a zriadenie Správy záväzkov a pohľadávok, rozpočtovej organizácie
Bod č. 14.b Návrh na zrušenie Správy zdravotníckych zariadení Košického samosprávneho kraja, príspevkovej organizácie a Polikliniky Moldava nad Bodvou, príspevkovej organizácie a založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
Bod č. 15 Rozvojový plán Slovensko - Východ
Bod č. 16 Vstup Košického samosprávneho kraja do záujmového združenia Košice IT Valley, z. p. o.
Bod č. 17 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2007
Bod č. 18 Plán činnosti komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2007
Bod č. 18.a Dodatok č. 5 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov - členov komisií Zastupiteľstva
Bod č. 19 Majetkové veci
Bod č. 19.a Odstránenie stavby v správe Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho v Strážskom
Bod č. 19.b Uzatvorenie kúpnej zmluvy s obcou Vysoká nad Uhom
Bod č. 19.c Zriadenie vecného bremena – práva prechodu a prejazdu cez pozemok vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja
Bod č. 19.d Zrušenie uznesenia č. 2005/526 k OVS – predaj objektu bývalej gynekológie NsP v Spišskej Novej Vsi a zrušenie uznesenia č. 78/2006 k menovaniu komisie pre OVS – predaj objektu bývalej gynekológie v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 19.e Zrušenie uznesenia č. 2005/389 k OVS – predaj CO skladu v Zlatej Idke a zrušenie uznesenia č. 77/2006 k menovaniu komisie pre OVS – predaj CO skladu v Zlatej Idke
Bod č. 19.f Zrušenie uznesenia č. 2004/187 k OVS a menovaniu komisie – predaj areálu v Čučme
Bod č. 19.g Zrušenie uznesenia č. 2004/225 k OVS a menovaniu komisie – predaj časti pozemkov v areáli NsP Sv. Barbory v Rožňave
Bod č. 19.i Predaj vyradených úsekov ciest pre obec Mlynky
Bod č. 19.j Zmena uznesenia č. 2005/534 o predaji nehnuteľností v Trebišove
Bod č. 20 Zrušenie Pravidiel verejných obchodných súťaží Košického samosprávneho kraja
Bod č. 21 Zmena názvu Komisie pre cirkve a dialóg
Bod č. 22 Záver

Pozvánka:


Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Uznesenia z 9. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 9. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF