8-2006 Dátum konania 23. 10. 2006 00:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 8. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva KSK
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly
Bod č. 5 Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2004 o zavedení dane z motorových vozidiel na území Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja podľa VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 7 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 8 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006
Bod č. 9 Štatút Komisie pre cirkvi a dialóg a personálne otázky Komisie pre cirkvi a dialóg
Bod č. 9.a Dotatok č. 4 k zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva KSK a neposlancov - členov komisií Zastupiteľstva
Bod č. 9.b Návrh na vymenovanie generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja
Bod č. 10 Udelenie verejných ocenení – Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2006
Bod č. 11 Vstup Košického samosprávneho kraja za člena Združenia európskych regiónov
Bod č. 12 Organizačná štruktúra Správy ciest Košického samosprávneho kraja
Bod č. 13 Informácia o príprave zimnej údržby ciest v sezóne 2006/2007
Bod č. 14 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond
Bod č. 15 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školského zariadenia pri Domove mládeže, Medická 2, Košice
Bod č. 16 Schválenie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi neziskovou organizáciou Domovina n. o., ktorá zabezpečí poskytovanie sociálnych služieb pre postihnutých klientov Domova sociálnych služieb v Žehre, časť Hodkovce a Košickým samosprávnym krajom
Bod č. 17 Informatívna správa o stave realizácie projektu POKER – komunikácia, partnerstvá, spoločné východiská a zámery pre NUTS II Slovensko - východ
Bod č. 18 Majetkové veci
Bod č. 18.a Zrušenie uznesenia č. 2005/449 k predaju pozemkov na Kukučínovej ulici v Košiciach
Bod č. 18.b Predaj dielne a pozemku v Čiernej nad Tisou
Bod č. 18.c Zámenná zmluva s mestom Moldava nad Bodvou
Bod č. 19 Záver

Pozvánka:


Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Uznesenia z 8. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 8. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF