7-2006 Dátum konania 28. 8. 2006 00:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 7. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Bod č. 1.a Vyhlásenie poslancov Košického samosprávneho kraja k prejavom extrémizmu a neznášanlivosti
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún 2006 až júl 2006
Bod č. 5 Čerpanie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2006
Bod č. 6 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006
Bod č. 7 Informácia o poskytnutách dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií
Bod č. 8 Základné podmienky financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja v období do roku 2009
Bod č. 9 Rámcová dohoda o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblastnou štátnou administratívou
Bod č. 10 Návrh na vymenovanie riaditeľa Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb na Skladnej ul. č. 4 v Košiciach
Bod č. 10.a Určenie odmeny podpredsedovi KSK a poslancovi dlhodobo uvoľnenému na výkon funkcie
Bod č. 10.b Určenie odmeny hlavnému kontrolórovi
Bod č. 10.c Personálne zmeny v kultúrnej komisii
Bod č. 11 Zmeny v organizačnej štruktúre Úradu Košického samosprávneho kraja
Bod č. 12 Zaradenie Učilišťa – Sídlisko Breziny 282, Prakovce pri Spojenej škole Prakovce do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Bod č. 12.a Vyradenie Školskej jedálne pri Strednom odbornom učilišti Prakovce zo siete škôl a školských zariadení a jej následné zrušenie
Bod č. 13 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Európsky sociálny fond
Bod č. 13.a Zakladateľská zmluva a Stanovy Sprostredkovateľského orgánu pre Spoločný regionálny operačný program Slovensko NUTS II – Východ
Bod č. 14 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 104/2006
Bod č. 15 Návrh na zmenu siete organizácií kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK začlenením hvezdární do organizačnej štruktúry miestne príslušných regionálnych osvetových stredísk
Bod č. 16 Majetkové veci
Bod č. 16.a Zmena uznesenia č. 2004/253 – predaj pozemku pod garážou
Bod č. 16.b Zmena uznesenia č. 2004/254 – predaj pozemku pod garážou
Bod č. 16.c Zmena uznesenia č. 2004/255 – predaj pozemku pod garážou
Bod č. 16.d Zrušenie uznesenia č. 2005/435
Bod č. 16.e Zrušenie uznesenia č. 2005/437
Bod č. 16.f Zrušenie uznesenia č. 2005/439
Bod č. 16.g Kúpa školského objektu v v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 16.h Predaj dielne a pozemku v Čiernej nad Tisou
Bod č. 17 Záver

Pozvánka:


Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 7. zasadnutie k 28. 8. 2006 (ZIP)
Hlasovania z 7. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 7. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 7. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor