6-2006 Dátum konania 26. 6. 2006 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 6. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl 2006 až máj 2006 a plán kontrol na obdobie 2. polroka 2006
Bod č. 4.a Zásady kontrolnej činnosti v KSK
Bod č. 5 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií
Bod č. 6 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií
Bod č. 6.a Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií
Bod č. 7 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2005
Bod č. 8 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006
Bod č. 9 Zmeny v organizačnej štruktúre Úradu Košického samosprávneho kraja - návrh na vytvorenie referátu cestovného ruchu v rámci odboru regionálneho rozvoja KSK, jeho úlohy a štruktúra
Bod č. 9.a Návrh na vymenovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou
Bod č. 9.b Personálne otázky Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja
Bod č. 10 Informácia o prechode veci majetku štátu v nájme neziskovej organizácie , na ktorú prešli pôsobnosti poskytovať sociálne služby dňom 1. 1. 2002 do vlastníctva vyššieho územného celku
Bod č. 11 Zaradenie Gymnázia, Železiarenská 76, Košice do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Bod č. 12 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Európsky sociálny fond
Bod č. 13 Dodatok č. 1/2006, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja
Bod č. 14 Koncepcia financovania výstavby, rekonštrukcie a opravy ciest II. a III. triedy a obnovy technického vybavenia Správy ciest Košického samosprávneho kraja na obdobie do roku 2009, stavebné úpravy ciest II. a III. triedy v roku 2006
Bod č. 14.a Informácia o zimnej údržbe ciest vo vlastníctve KSK v zimnom období 2005/2006
Bod č. 15 Zmena štatútu, stanov a personálne zmeny v orgánoch NsP v pôsobnosti KSK
Bod č. 15.a Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 79/2006 (zmena štatútu n. o. NsP Štefana Kukuru Michalovce, n. o.)
Bod č. 15.b Personálne zmeny v Správnej rade NsP Štefana Kukuru Michalovce, n. o.
Bod č. 15.c Personálne zmeny v Dozornej rade NsP Štefana Kukuru Michalovce, n. o.
Bod č. 15.d Zmena uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 80, 82, 84/2006, ktorými boli schválené zmeny stanov a.s. NsP sv. Barbory Rožňava, Spišská Nová Ves a Trebišov
Bod č. 15.e Personálne zmeny v Predstavenstve NsP sv. Barbory Rožňava, a. s.
Bod č. 15.f Personálne zmeny v Dozornej rade NsP sv. Barbory Rožňava, a. s.
Bod č. 15.g Personálne zmeny v Predstavenstve NsP Spišská Nová Ves, a. s.
Bod č. 15.h Personálne zmeny v Dozornej rade NsP Spišská Nová Ves, a. s.
Bod č. 15.i Personálne zmeny v Predstavenstve NsP Trebišov, a. s.
Bod č. 15.j Personálne zmeny v Dozornej rade NsP Trebišov, a. s.
Bod č. 15.k Poverenie pre predsedu KSK na zvolanie valných zhromaždení akciových spoločností nemocníc s poliklinikou v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 16 Informácia o Národnom strategickom referenčnom rámci a súvisiacich programových dokumentoch pre programovacie obdobie 2007 - 2013 a zapojenie KSK
Bod č. 17 Spolufinancovanie a združenie prostriedkov projektu Udržateľný regionálny rozvoj v Košickom kraji
Bod č. 17.a Doplnenie uznesenia č. 27/2006 a združenie prostriedkov v rámci schváleného projektu Robinwood (Iniciatíva Spoločenstva INTERREG III C)
Bod č. 18 Zmeny zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Bod č. 19 Majetkové veci
Bod č. 19.a Zriadenia vecného bremena v prospech Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Bystrica
Bod č. 19.b Predaj cesty pre obce Plešivec a Ardovo
Bod č. 19.c Predĺženie nájmu pre občianske združenie Ľudia a perspektíva
Bod č. 19.d Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 2004/230 - plaváreň
Bod č. 19.e Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 2005/529 - Gelnica
Bod č. 19.f Schválenie nájomnej zmluvy uzatvorenej Správou zdravotníckych zariadení KSK
Bod č. 19.g Kúpa pozemku v Spišskej Novej Vsi pre vodomernú šachtu
Bod č. 20 Schválenie podnikateľskej činnosti v rozsahu ohlasovacej živnosti pre rekreačné zariadenie v Danišovciach
Bod č. 21 Správa o činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. za rok 2005, plán činnosti a rozpočet Agentúry na rok 2006
Bod č. 22 Záver

Pozvánka:


Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 6. zasadnutie k 26. 6. 2006 (ZIP)
Hlasovania z 6. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 6. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 6. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor