4-2006 Dátum konania 3. 4. 2006 00:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 4. rokovania zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie január 2006 až marec 2006
Bod č. 5 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. ... /2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 5.a Zbierka na výstavbu pamätníka obetiam havárie lietadla AN 24 pri maďarskej obci Hejce
Bod č. 6 Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2003 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby
Bod č. 7 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. ............. o podmienkach poskytovania finančného príspevku právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Bod č. 8 Návrh na zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom Košického samosprávneho kraja a komisie cirkví
Bod č. 8.a Voľba predsedov a členov komisií poslancov a neposlancov a vzdanie sa členstva v komisii
Bod č. 9 Návrh Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o začatí konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu
Bod č. 10 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na rok 2006
Bod č. 11 Plán činností komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na rok 2006
Bod č. 11.a Informácia o financovaní výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave
Bod č. 11.b Návrh na odvolanie generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja so sídlom v Košiciach
Bod č. 11.c Vstup Košického samosprávneho kraja do Združenia samosprávnych krajov SR „SK 8“
Bod č. 11.d Návrh na odvolanie riaditeľky Domova sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou
Bod č. 12 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení - originálne kompetencie
Bod č. 12.a Vyradenie Školy v prírode Medzev zo siete škôl a školských zariadení a jej následné zrušenie
Bod č. 12.b Vyradenie Domova mládeže a školskej jedálne pri Strednej veterinárnej škole, Nám. Mladých poľnohospodárov 2, Košice – Barca zo siete škôl a školských zariadení a ich následné zrušenie
Bod č. 12.c Zaradenie výdajne stravy pri Obchodnej akadémii, Kapušianska 2 v Michalovciach a pri SOU hutníckom, Železiarenská ulica v Košiciach do siete škôl a školských zariadení a ich následné zriadenie
Bod č. 13 Zaradenie Gymnázia Železiarenská 76, Košice, do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Bod č. 14 Informácia o príprave a zabezpečení osláv 330. výročia narodenia Františka II. Rákocziho a 100. výročia prevezenia a znovupochovania jeho telesných pozostatkov v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
Bod č. 15 Zapojenie sa stredných škôl a inštitúcií kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do projektu MK SR „Kultúrne poukazy“
Bod č. 16 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond
Bod č. 17 Stratégia rozvoja ľudských zdrojov Košického samosprávneho kraja 2006-2013 (priority a opatrenia)
Bod č. 18 Projekty
Bod č. 18.a Projekt „Katova Bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu“
Bod č. 18.b Projekt „Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR“
Bod č. 18.c Spolufinancovanie projektu predkladaného na financovanie z fondu ERDF
Bod č. 19 Majetkové záležitosti
Bod č. 19.a Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 2005/535 – Predaj časti pozemku na Strojárenskej ul. v Košiciach
Bod č. 19.b Schválenie nájomnej zmluvy uzatvorenej Nemocnicou s poliklinikou Trebišov a.s.
Bod č. 19.c Schválenie nájmu majetku pre Moldavu nad Bodvou
Bod č. 19.d Asanácia stavieb v správe Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach
Bod č. 20 Návrh zakladateľa pre Správnu radu NsP Štefana Kukuru Michalovce n.o. na odvolanie a voľbu člena dozornej rady
Bod č. 21 Záver

Pozvánka:


Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 4. zasadnutie k 3. 4. 2006 (ZIP)
Hlasovania z 4. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 4. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 4. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor