2-2006 Dátum konania 6. 2. 2006 01:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu druhého rokovania zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2005 až december 2005, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2005 a Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2006
Bod č. 4.a Určenie odmeny hlavnému kontrolórovi JUDr. Vojtechovi Farkašovi
Bod č. 5 Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6 Prechod zriaďovateľskej pôsobnosti k Východoslovenskej galérii Košice na Košický samosprávny kraj
Bod č. 7 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006
Bod č. 8 Organizačná štruktúra Úradu Košického samosprávneho kraja
Bod č. 9 Poriadok odmeňovania zamestnancov úradu a útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Bod č. 10 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov
Bod č. 10.a Spolufinancovanie projektu Prieskum managmentu a kategorizácia prírodných a chránených území
Bod č. 10.b Spolufinancovanie projektu Spoločný informačný systém odpadového hospodárstva
Bod č. 10.c Spolufinancovanie a združenie finančných prostriedkov v rámci projektu POKER
Bod č. 10.d Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Európsky sociálny fond
Bod č. 10.e Projekt Robinwood (Iniciatíva Spoločenstva Interreg IIIC) - združenie finančných prostriedkov
Bod č. 11 Majetkové veci
Bod č. 11.a Zmluva o nájme nebytových priestorov Stredného odborného učilišťa pôšt a telekomunikácií Košice a dodatky k nájomným zmluvám Stredného odborného učilišťa strojárskeho Michalovce a Stredného odborného učilišťa hutníckeho Košice
Bod č. 11.b Schválenie nájomnej zmluvy uzatvorenej Nemocnicou s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce n.o.
Bod č. 11.c Predaj obytného domu v Michalovciach
Bod č. 11.d Zrušenie uznesenia č. 2005/385
Bod č. 11.e Nájom časti cestného telesa - Domica
Bod č. 11.f Dodatok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva
Bod č. 12 Vymedzenie právomocí podpredsedu Košického samosprávneho kraja a určenie odmeny
Bod č. 12.a Vymedzenie právomocí pre poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon samosprávnej funkcie a určenie odmeny
Bod č. 13 Voľby členov komisií zastupiteľstva z poslancov a neposlancov
Bod č. 14 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 15 Delegovanie členov do výborov pre otázky zamestnanosti
Bod č. 16 Návrh na vymenovanie riaditeľky Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci
Bod č. 17 Záver

Pozvánka:


Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 2. zasadnutie k 6. 2. 2006 (ZIP)
Hlasovania z 2. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 2. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 2. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor