13-2007 Dátum konania 27. 8. 2007 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 13. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún 2007 a júl 2007
Bod č. 5 Čerpanie rozpočtu KSK za 1. polrok 2007
Bod č. 6 Úprava rozpočtu KSK na rok 2007
Bod č. 7 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 7.a Odmena poslancovi dlhodobo uvoľnenému na výkon verejnej funkcie
Bod č. 8 Návrh na vymenovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb v Košiciach, Park mládeže 3
Bod č. 9 Dodatok č. 2/2007, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja
Bod č. 10 Majetkové veci
Bod č. 10.a Prenájom časti pozemku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Obci Margecany
Bod č. 10.b Prenájom častí pozemkov Obci Zemplínska Teplica za účelom výstavby chodníkov
Bod č. 10.c Odstránenie stavby v areáli Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice
Bod č. 10.d Predaj pozemkov na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi pre Mesto Spišská Nová Ves
Bod č. 10.e Predaj pozemkov v Čečejovciach
Bod č. 10.f Predaj pozemku v Košiciach-Šaci pre SPP - distribúcia, a.s.
Bod č. 10.g Predaj pozemkov pre Obec Parchovany
Bod č. 10.h Odstránenie stavby v stredisku Matilda Huta
Bod č. 10.i Vysporiadanie majetkových vzťahov k nehnuteľnostiam v Košiciach, časť Nižné Kapustníky
Bod č. 10.j Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech firmy TESCO Stores SR, a.s. v Krompachoch
Bod č. 11 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 13. zasadnutie Zastupiteľstva KSK

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 13. zasadnutie k 27. 8. 2007 (ZIP)
Hlasovania z 13. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 13. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 13. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor