14-2007 Dátum konania 29. 10. 2007 10:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 14. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august 2007 a september 2007
Bod č. 5 Úprava rozpočtu KSK na rok 2007
Bod č. 6 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 7 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 8 Zásady tvorby rozpočtu, rozp. opatrení a pravidiel rozp. hospodárenia KSK
Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia KSK o poskytovaní dotácií
Bod č. 10 Zriadenie neinvestičného fondu KSK
Bod č. 11 Udelenie verejných ocenení - Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2007
Bod č. 12 Úprava č. 1 smernej časti Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Košický kraj
Bod č. 13 Stratégia rozvoja vidieka Košického samosprávneho kraja
Bod č. 14 Informácia o prijatých opatreniach KSK na základe výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR v neziskovej organizácii Lux, Košice
Bod č. 15 Informácia o realizácii stavebných úprav ciest vo vlastníctve KSK v roku 2007 (PPP)
Bod č. 16 Informácia o zimnej údržbe ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v zimnom období 2007/2008
Bod č. 17 Odvolanie zástupcov zriaďovateľa z rád škôl a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školského zariadenia
Bod č. 18 Návrh na zmenu zakladateľskej listiny Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o.
Bod č. 19 Personálne otázky
Bod č. 19.a Návrh na vymenovanie riaditeľa Spišského divadla v Spišskej Novej vsi
Bod č. 19.b Informácia o opatreniach prijatých voči riaditeľovi DD a DSS, Skladná č. 4, Košice
Bod č. 19.c Návrh na menovanie nových členov Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
Bod č. 19.d Doplnenie Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky o nových členov
Bod č. 19.e Dodatok č.1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Poriadok odmeňovania zamestnancov Košického samosprávneho kraja
Bod č. 19.f Informácia o vzdaní sa Ing. Michala Iľka z funkcie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja
Bod č. 19.g Návrh na zrušenie uznesenia č. 6/2006, č. 35/2006 a č. 34/2006, voľba Ing. Emila Ďurovčíka za podpredsedu Košického samosprávneho kraja a určenie odmeny podpredsedom Ing. Emilovi Ďurovčíkovi a Ing. Jánovi Szöllösovi
Bod č. 20 Majetkové veci
Bod č. 20.a Predaj rekreačného objektu v Remetských Hámroch
Bod č. 20.b Predaj internátnej budovy v Čečejovciach
Bod č. 20.c Predaj prevádzkového objektu na Fabíniho ulici v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 20.d Predaj pozemku v areáli NsP v Trebišove
Bod č. 20.e Predaj pozemku v obci Smižany
Bod č. 20.f Predaj garáží v obci Leles
Bod č. 20.g Zmena doby nájmu pozemku v Margecanoch
Bod č. 20.h Predaj pozemku v Michalovciach
Bod č. 20.i Predaj domu na Letnej ulici v Moldave nad Bodvou
Bod č. 20.j Kúpa garáže a pozemku v Strážskom
Bod č. 20.k Predaj prevádzkového objektu na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 21 Záver

Pozvánka:

14-2007.docx

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 14. zasadnutie k 29. 10. 2007 (ZIP)
Hlasovania z 14. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 14. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 14. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor