15-2007 Dátum konania 10. 12. 2007 10:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 15. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október a november 2007 a Plán kontrolnej činnosti na obdobie I.polroka 2008
Bod č. 5 Úprava rozpočtu KSK na rok 2007
Bod č. 6 Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Investors Service
Bod č. 7 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2008 - 2010
Bod č. 8 Stav príprav na zavedenie eura v podmienkach Košického samosprávneho kraja
Bod č. 9 II.etapa Racionalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 10 Koncepcia rozvoja športu Košického samosprávneho kraja
Bod č. 11 Energetická politika Košického samosprávneho kraja
Bod č. 12 Informatívna správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013
Bod č. 13 Schválenie delegovaných zástupcov právnických osôb, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní do rád škôl
Bod č. 14 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I.polrok 2008
Bod č. 15 Plán činnosti komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2008
Bod č. 16 Majetkové veci
Bod č. 16.a Majetkové vysporiadanie s Obcou Priekopa
Bod č. 16.b Schválenie nájmu pre DSS Kráľovce n.o.
Bod č. 16.c Schválenie zmluvy o budúcej zmluve so Slovenskou správou ciest
Bod č. 16.d Schválenie zmeny doby nájmu pre Medical Consulting s.r.o.
Bod č. 16.e Zrušenie Uznesenia č. 294/2007 na predaj bývalej Školy v prírode vo Vyšnom Medzeve
Bod č. 16.f Prenájom pozemku pre Obec Oborín
Bod č. 16.g Zrušenie Uznesenia č. 265/2007 na predaj nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 17 Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu "Katova Bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu" a vytvorenie fondu na udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu KSK
Bod č. 18 Delegovanie poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach
Bod č. 19 Návrh na vymenovanie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja
Bod č. 20 Personálna zmena v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s.
Bod č. 21 Dodatok č. 6 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov - členov komisií zastupiteľstva
Bod č. 22 Záver

Pozvánka:

15-2007.docx

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 15. zasadnutie k 10. 12. 2007 (ZIP)
Hlasovania z 15. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 15. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 15. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor