16-2008 Dátum konania 18. 2. 2008 10:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 16. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 I. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2007 a január 2008, II. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2007
Bod č. 5 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 – 2013
Bod č. 6 Informácia o postupe financovania infraštruktúry KSK zo zdrojov EIB v roku 2007
Bod č. 7 Zámer vytvorenia Regionálneho inovačného centra Košice v nadväznosti na Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Operačný program Výskum a vývoj a návrh na vystúpenie KSK zo záujmového združenia TECHNICOM KOŠICE
Bod č. 8 Návrh reštrukturalizácie prevzatých záväzkov nemocníc s poliklinikami v zriaďovatelskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 9 Schválenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a spolufinancovania projektu - ,,Obnoviteľné zdroje energie na školách" - Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
Bod č. 10 Návrh Rámcovej dohody o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom (Slovenská republika) a Krasnojarským krajom (Ruská federácia)
Bod č. 11 Informácia o postupe prípravy financovania cestnej infraštruktúry KSK zo zdrojov EÚ na roky 2008-2013
Bod č. 12 Informatívna správa o Regionálnom operačnom programe a ďalších schválených operačných programoch, podporovaných aktivitách, kde prijímateľom pomoci je VÚC
Bod č. 13 Informatívna správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti ÚPN VÚC Košický kraj a návrh na obstaranie Zmien a doplnkov 2008
Bod č. 14 Informatívna správa o programoch cezhraničnej spolupráce 2007-2013
Bod č. 15 Personálne otázky Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 15.a Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 16 Majetkové veci
Bod č. 16.a Zmena uznesenia č. 263/2007 na predaj trafostanice v Žehre - Hodkovciach
Bod č. 16.b Kúpa pozemku na Ostrovského ulici v Košiciach
Bod č. 16.c Zrušenie uznesenia č. 368/2007 – schválenie nájmu pre DSS Kráľovce, n.o.
Bod č. 16.d Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o.
Bod č. 17 Združenie finančných prostriedkov v rámci projektu Robinwood (Iniciatíva Spoločenstva INTERREG III C)
Bod č. 18 Delegovanie poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach
Bod č. 18.a Informácia z rokovania komisie na ochranu verejného záujmu Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 19 Záver

Pozvánka:

zast16pozvanka.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 16. zasadnutie k 18. 2. 2008 (ZIP)
Hlasovania z 16. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 16. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 16. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor