17-2008 Dátum konania 28. 4. 2008 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 17. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2008
Bod č. 5 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2007
Bod č. 6 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2008
Bod č. 7 Rozpis rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2008 v odvetví kultúry
Bod č. 8 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 9 Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 10 Návrh na vystúpenie Košického samosprávneho kraja zo združenia BIOMASA
Bod č. 11 Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie rokov 2008-2015
Bod č. 12 Regionálna inovačná stratégia Košického samosprávneho kraja
Bod č. 13 Informatívna správa o priebehu realizácie projektu Vzdelávanie na vidieku, príprava KSK na program LEADER, vytváranie miestnych akčných skupín a stratégií rozvoja
Bod č. 14 Informatívna správa o priebehu realizácie projektu Prieskum manažmentu a kategorizácia prírodných a chránených území
Bod č. 15 Informatívna správa o priebehu realizácie projektu CLUST - NET
Bod č. 16 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Bod č. 17 Zámer rozvoja cestnej infraštruktúry KSK zo zdrojov EÚ na roky 2008 - 2013
Bod č. 18 Projekt Cesta - Centrá komunitných služieb - terénna realizácia nástroja zmeny kvality života viacnásobne marginalizovaných rómskych komunít v Košickom, Prešovskom a Banskobytstrickom samosprávnom kraji
Bod č. 19 Informácia o výsledkoch výberového konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Bod č. 19.a Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Bod č. 20 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení
Bod č. 21 Schválenie delegovaných zástupcov právnických osôb, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní do rád škôl a školských zariadení
Bod č. 22 Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie od 01.07.2007 do 31.12.2007
Bod č. 23 Majetkové veci
Bod č. 23.a Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a Obcou Nový Ruskov
Bod č. 23.b Predaj budovy na Nešporovej ulici v Košiciach
Bod č. 23.c Predaj nehnuteľností na Považskej ulici v Košiciach
Bod č. 23.d Predaj bývalého CO skladu v Zlatej Idke
Bod č. 23.e Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve na prenájom bývalého LDCH v Strážskom pre spoločnosť GIOS, s.r.o.
Bod č. 23.f Predaj budovy na Textilnej ulici v Košiciach
Bod č. 23.g Predaj budovy na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 23.h Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v k. ú. Vyšný Klátov s Východoslovenskou distribučnou, a.s.
Bod č. 23.i Zrušenie uznesenia č. 260/2007 na kúpu nehnuteľností na ul. Alžbetina 14 v Košiciach
Bod č. 23.j Zmena uznesenia č. 352/2007 na predaj prevádzkového objektu na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 23.k Predaj pozemku a objektu "Šverma" v Gelnici - Turzov
Bod č. 23.l Schválenie uzatvorenia zmluvy o dlhodobom nájme kaštieľa v Strážskom s Filantropiou michalovskej pravoslávnej eparchie v Michalovciach
Bod č. 23.m Zámena nehnuteľností vo vlastníctve KSK a Mesta Michalovce
Bod č. 24 Záver

Pozvánka:

Pozvánka.doc

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 17. zasadnutie k 28. 4. 2008 (ZIP)
Hlasovania z 17. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 17. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 17. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor