18-2008 Dátum konania 23. 6. 2008 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 18. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za apríl a máj 2008 a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2008
Bod č. 4.a Vstup Košického samosprávneho kraja do projektu kandidatúry Mesta Košice na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013
Bod č. 5 Podmienky účasti a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6 Úprava rozpočtu KSK na rok 2008
Bod č. 7 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 8 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 9 Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 10 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení
Bod č. 11 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 - 2013, I. aktualizácia
Bod č. 12 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský kras
Bod č. 13 Priebežná správa k projektu vybudovania Integrovaného dopravného systému koľajovej osobnej dopravy v Košickom regióne a na území mesta Košice
Bod č. 14 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2007/2008
Bod č. 16 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2007 a Plán činnosti Agentúry na rok 2008
Bod č. 17 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným od 01. 07. 2007 do 31. 12. 2007
Bod č. 18 Analýza nemocníc Košického samosprávneho kraja
Bod č. 19 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností za rok 2007
Bod č. 20 Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach
Bod č. 21 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2008
Bod č. 22 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2008
Bod č. 23 Založenie akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s. a návrh zakladateľa na zrušenie neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce n.o.
Bod č. 24 Návrh na vytvorenie komisie na prípravu súťažných podmienok pre výber strategického partnera na prevádzkovanie nemocníc vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja
Bod č. 25 Majetkové veci
Bod č. 25.a Predaj objektu "Modrý pavilón" v Rožňave
Bod č. 25.b Predaj areálu dielní v obci Rudňany
Bod č. 25.c Predaj rekreačného zariadenia pre Obec Danišovce
Bod č. 25.d Predaj zdravotného strediska v obci Kysak
Bod č. 25.e Predaj domu na Podhorského ulici pre Mesto Moldava nad Bodvou
Bod č. 25.f Predaj Zichyho kaštieľa pre Mestskú časť Košice - Barca
Bod č. 25.g Predaj zdravotného strediska na Abovskej ulici pre Mestskú časť Košice - Barca
Bod č. 25.h Predaj nehnuteľností na Smetanovej ulici v Košiciach
Bod č. 25.i Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene v katastrálnom území Vajkovce s Východoslovenskou distribučnou, a.s.
Bod č. 25.j Zrušenie uznesenia č. 313/2007 na predaj pozemkov na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 26.a Určenie polročnej odmeny podpredsedom Košického samosprávneho kraja
Bod č. 26.b Určenie polročnej odmeny hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja
Bod č. 27 Záver

Pozvánka:

18-2008.docx

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 18. zasadnutie k 23. 6. 2008 (ZIP)
Hlasovania z 18. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 18. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor