19-2008 Dátum konania 27. 8. 2008 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 19. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie a voľba členov volebnej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2008
Bod č. 5 Voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6 Čerpanie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2008
Bod č. 7 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2008
Bod č. 8 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Bod č. 10 Prehľad následkov spôsobených povodňami na území Košického kraja za obdobie júl-august 2008
Bod č. 11 Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy v Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom vo Viničkách
Bod č. 12 Stratégia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 13 Členstvo Košického samosprávneho kraja v Slovenskej asociácii procesného riadenia
Bod č. 13.a Návrh na zlúčenie spoločnosti INTERHOTELY KOŠICE a.s. s akciovou spoločnosťou INTERHOTEL KOŠICE
Bod č. 14 Koncepcia rozvoja informačných systémov Košického samosprávneho kraja
Bod č. 15 Stratégia vo vzťahu k marginalizovaným skupinám Košického samosprávneho kraja
Bod č. 16 Informatívna správa o realizácii medzinárodného projektu RED CODE - Regional Disaster Common Defence (Spoločná ochrana pred regionálnymi katastrofami)
Bod č. 17 Informatívna správa o určení zdravotných obvodov
Bod č. 18 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ - Európsky sociálny fond
Bod č. 19 Spolufinancovanie projektu Katova Bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu
Bod č. 20 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 463/2008
Bod č. 21 Skvalitnenie TV Magazínu Košického samosprávneho kraja
Bod č. 22 Návrh na odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach (VSG KE) z funkcie a menovanie riaditeľky VSG KE na dobu určitú
Bod č. 22.a Delegovanie poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave
Bod č. 23 Majetkové veci
Bod č. 23.a Predaj nehnuteľností na Hornádskej ulici v Krompachoch pre Mesto Krompachy
Bod č. 23.b Predaj pozemkov pod garážami na Komenského ulici v Košiciach
Bod č. 23.c Predaj budovy na Smetanovej ulici v Košiciach
Bod č. 23.d Predaj pozemku v Margecanoch pre Obec Margecany
Bod č. 23.e Predaj bývalej čističky s pozemkom v Rožňave
Bod č. 23.f Predaj objektu bývalej márnice v Šemši
Bod č. 23.g Predaj dielní v Čiernej nad Tisou
Bod č. 23.h Predaj pozemkov na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 23.i Predaj bývalého CO skladu s pozemkom v Čučme pri Rožňave
Bod č. 23.j Predaj budovy s pozemkom na Tomášikovej ulici v Košiciach
Bod č. 23.k Schválenie dlhodobého nájmu pre Obec Koromľa
Bod č. 23.l Schválenie dlhodobého nájmu pre Obec Bajany
Bod č. 24 Záver

Pozvánka:

19-2008.docx

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 19. zasadnutie k 27. 8. 2008 (ZIP)
Hlasovania z 19. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 19. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 19. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor