20-2008 Dátum konania 27. 10. 2008 10:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 20. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2008
Bod č. 5 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2008
Bod č. 6 Dodatok k Zásadám tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja
Bod č. 7 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 8 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 9 Stav príprav Košického samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pri zabezpečovaní prechodu na EUR
Bod č. 10 Návrh uznesenia k Vojenskej leteckej nemocnici v Košiciach
Bod č. 11 Zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov schválených Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja uznesením č. 407/2008 zo dňa 28. apríla 2008
Bod č. 12 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytnutí dotácie na rozvoj športu
Bod č. 13 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení hranice aglomerácie pre účely spracovania strategickej hlukovej mapy a akčných plánov ochrany pred hlukom
Bod č. 14 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení na základe nadobudnutia účinnosti zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bod č. 15 Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy v Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom vo Viničkách
Bod č. 16 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej - Szőlészeti és Gyümőlcstermesztő Szakkőzépiskola, Hlavná 232/14, Viničky
Bod č. 17 Návrh na zmenu siete osvetových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 17.a Návrh na zmenu siete osvetových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja-Zriadenie príspevkovej organizácie "Kultúrne centrum Abova" so sídlom v Bidovciach
Bod č. 17.b Návrh na zmenu siete osvetových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja-Zriadenie príspevkovej organizácie "Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria" so sídlom v Moldave nad Bodvou
Bod č. 17.c Návrh na zmenu siete osvetových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja-Zrušenie rozpočtovej organizácie "Hvezdáreň Medzev", so sídlom Štóska 174, 044 25 Medzev
Bod č. 18 Stratégia rozvoja vidieka vybraných subregiónov Košického samosprávneho kraja
Bod č. 18.a Stratégie rozvoja vidieka vybraných subregiónov Košického samosprávneho kraja - Stratégia rozvoja vidieka v gemerskej časti subregiónu Národného parku Slovenský kras – informatívna správa
Bod č. 18.b Stratégie rozvoja vidieka vybraných subregiónov Košického samosprávneho kraja - Stratégia rozvoja vidieka subregiónu Národného parku Slovenský raj – informatívna správa
Bod č. 18.c Stratégie rozvoja vidieka vybraných subregiónov Košického samosprávneho kraja - Stratégia rozvoja vidieka v mikroregióne Zemplínska šírava – Morské oko – informatívna správa
Bod č. 18.d Stratégie rozvoja vidieka vybraných subregiónov Košického samosprávneho kraja - Stratégia rozvoja vidieka v Tokajskej vinohradníckej oblasti
Bod č. 19 Informatívna správa o realizácii medzinárodného projektu MISTER – Military and Industrial SiTEs Reuse
Bod č. 20 Informácia o implementácii Regionálnej inovačnej stratégie prostredníctvom projektov
Bod č. 21 Informatívna správa o zrealizovanom projekte z fondov EÚ "Inštitucionalizácia integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy Košického kraja"
Bod č. 22 Informácia o príprave zimnej údržby ciest na sezónu 2008/2009
Bod č. 23 Informácia o rozsahu škôd na majetku KSK, náklady na opravu poškodeného majetku, postup Úradu KSK počas povodní vo vzťahu k subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti a opatrenia na ochranu objektov KSK pred povodňami do budúcnosti
Bod č. 24 Delegovanie poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 25 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s.
Bod č. 26 Majetkové veci
Bod č. 26.a Predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach
Bod č. 26.b Predaj prevádzkového areálu na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 26.c Predaj pozemkov pod garážami na Komenského ulici v Košiciach
Bod č. 26.d Predaj pozemkov pod garážami na Alejovej ulici v Košiciach
Bod č. 26.e Predaj budovy na Smetanovej ulici v Košiciach
Bod č. 26.f Zrušenie uznesenia č. 315/2007 na predaj pozemku v Košiciach - Šaci pre SPP - distribúcia, a.s.
Bod č. 26.g Kúpa pozemkov v obci Baškovce pre DSS-ANIMA, Michalovce
Bod č. 27 Členstvo Košického samosprávneho kraja v združení Košického samosprávneho kraja a mesta Rožňava vytvoreného na účely výstavby a spoločného užívania stavby „ Multifunkčná telocvičňa – Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava“
Bod č. 28 Členstvo Košického samosprávneho kraja v združení Košického samosprávneho kraja a mesta Rožňava vytvoreného na účely výstavby a spoločného užívania stavby „Kruhový objazd – križovatka cesty II/526 a mestskej komunikácie – ul. Košickej v Rožňave“
Bod č. 29 Dodatok č. 3/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja
Bod č. 30 Záver

Pozvánka:

20-2008.docx

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 20. zasadnutie k 27. 10. 2008 (ZIP)
Hlasovania z 20. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 20. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 20. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor