22-2008 Dátum konania 8. 12. 2008 10:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 22. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október a november 2008, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2009
Bod č. 5 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2008
Bod č. 6 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 6.a Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Investors Service
Bod č. 7 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2009 - 2011
Bod č. 8 Návrh na Zmeny VZN KSK č. 3/2003 o spôsobe úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení VZN č. 1/2006 schváleného uzn. č. 47/2006 dňa 3.4.2006 a zmien a doplnkov schválených Zastupiteľstvom KSK uzn. č. 184/2006 dňa 11.12.2006
Bod č. 9 Informatívna správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 -2013
Bod č. 10 Koncepcia rozvoja práce s mládežou Košického samosprávneho kraja
Bod č. 11 Súhrnná správa o inovačných zámeroch a inovačných projektoch v regióne Košického samosprávneho kraja
Bod č. 12 Analýza investičného prostredia Košického samosprávneho kraja za roky 2006 - 2008
Bod č. 13 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013
Bod č. 14 Informácia o postupe harmonizácie a koordinácie prímestskej verejnej autobusovej dopravy a regionálnej železničnej dopravy v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 15 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2009
Bod č. 16 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2009
Bod č. 17 Personálne otázky
Bod č. 17.a Návrh na vymenovanie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach (VSG KE)
Bod č. 17.b Návrh na vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Abova v Bidovciach
Bod č. 17.c Návrh na vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou
Bod č. 17.d Vzdanie sa členstva v radách škôl - Športové gymnázium, tr. SNP 104 v Košiciach a Gymnázium, Opatovská 7 v Košiciach
Bod č. 18 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. .../2008, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja
Bod č. 18.a Informácia o príprave Regionálnej surovinovej politiky a o zámere spoločnosti Tournigan realizovať dobývanie uránu v lokalite Jahodná Kurišková
Bod č. 19 Majetkové veci
Bod č. 19.a Predaj nehnuteľností bývalej školy v prírode vo Vyšnom Medzeve
Bod č. 19.b Predaj budovy s pozemkom na Hlavnej ulici v Kráľovskom Chlmci
Bod č. 19.c Predaj pozemku v Kostoľanoch nad Hornádom
Bod č. 19.d Predaj rodinného domu s pozemkom v Kráľovciach
Bod č. 19.e Predaj pozemku v Košiciach - Šaci
Bod č. 19.f Predaj objektov vrátnic pri areáli Vlastivedného múzea v Trebišove
Bod č. 19.g Predaj pozemkov pod garážami na Alejovej ulici v Košiciach
Bod č. 19.h Predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach
Bod č. 19.i Zámena nehnuteľností s Mestom Dobšiná
Bod č. 19.j Zrušenie uznesenia č. 438/2008 na zámenu nehnuteľností s Mestom Spišská Nová Ves
Bod č. 20 Záver

Pozvánka:

22-2008.docx

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 22. zasadnutie k 8. 12. 2008 (ZIP)
Hlasovania z 22. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 22. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 22. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor