23-2009 Dátum konania 16. 2. 2009 10:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 23. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2008 a január 2009
Bod č. 5 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 6 Informácia o výsledku medzinárodného ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Investors Service
Bod č. 7 Informácia o postupe financovania infraštruktúry KSK zo zdrojov EIB v roku 2008
Bod č. 8 Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2008
Bod č. 9 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 - 2013, II. aktualizácia
Bod č. 10 Vstup do Európskeho združenia regiónov a samospráv pre vodík a palivové články HyRaMP
Bod č. 11 Kofinancovanie projektu UNDP Budovanie kapacít pre udržateľný rozvoj v Košickom kraji
Bod č. 12 Spolufinancovanie projektu Stratégia dekontaminácie PCB z postihnutých oblastí
Bod č. 13 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Bod č. 14 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2007/2008
Bod č. 14.a Financovanie škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 15 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení podľa nového školského zákona
Bod č. 16 Personálne otázky Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 17 Dodatok č. 4/2009, ktorým sa menia Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja
Bod č. 18 Majetkové veci
Bod č. 18.a Schválenie dodatku k nájomnej zmluve so SEZ Krompachy, a.s.
Bod č. 18.b Predaj domu na Podhorskej ulici pre Mesto Moldava nad Bodvou
Bod č. 18.c Predaj nehnuteľností na ulici SNP pre Mesto Krompachy
Bod č. 18.d Predaj pozemkov pod garážami na Alejovej ulici v Košiciach
Bod č. 18.e Predaj pozemku na Južnej triede v Košiciach
Bod č. 18.f Zrušenie uznesenia č. 582/2008 na predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach a vyhlásenie nových podmienok obchodnej verejnej súťaže na využitie areálu na Popradskej ulici v Košiciach
Bod č. 18.g Zmena uznesenia č.73/2006 na asanáciu stavieb v správe Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach
Bod č. 19 Záver

Pozvánka:

23-2009.docx

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 23. zasadnutie k 16. 2. 2009 (ZIP)
Hlasovania z 23. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 23. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 23. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor