24-2009 Dátum konania 27. 4. 2009 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 24. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2009 a Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2008
Bod č. 4.a Informácia o výsledku kontroly hospodárenia úradov samosprávnych krajov a kontroly opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly vykonanej v roku 2006
Bod č. 5 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2008
Bod č. 6 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2009
Bod č. 7 Poskytnutie dotácií nad 3 300 € v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 8 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácíí
Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č..../2009, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 10 Informatívna správa o stave verejnej dopravy v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 11 Zrušenie bodu C 1. uznesenia č. 282/2007 z 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 11. júna 2007 v Košiciach
Bod č. 12 Informácia o Memorande o porozumení Rakúsko - Slovenskej spolupráci v implementácii integrácie rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike posilňovaním vzdelávacieho systému rómskych detí a zvýšením zamestnanosti rómskej mládeže
Bod č. 13 Návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 14 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej Viničky
Bod č. 15 Vytvorenie Fondu udržateľnosti k projektu SK 0138 - Obnoviteľné zdroje energie na školách
Bod č. 16 Zmena formy hospodárenia Jazykovej školy, Komenského 2, Košice a Jazykovej školy, Javorová 16, Spišská Nová Ves
Bod č. 17 Personálne otázky
Bod č. 17.a Návrh na vymenovanie riaditeľa Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 17.b Personálna zmena v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s.
Bod č. 17.c Personálna zmena v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Bod č. 18 Majetkové veci
Bod č. 18.a Kúpa pozemku v Sobranciach
Bod č. 18.b Zámena pozemkov s Mestom Spišské Vlachy
Bod č. 18.c Zrušenie uznesenia č. 536/2008 na predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach
Bod č. 18.d Zrušenie uznesenia č. 433/2008 na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve na prenájom nebytových priestorov bývalého LDCH v Strážskom pre spoločnosť GIOS, s.r.o.
Bod č. 18.e Predaj objektu garáží v Michalovciach
Bod č. 18.f Predaj objektu v obci Markušovce
Bod č. 18.g Predaj pozemkov na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 18.h Predaj objektu na Kukučínovej ulici v Košiciach
Bod č. 18.i Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na využitie areálu na Bačíkovej ulici v Košiciach
Bod č. 18.j Zámena pozemkov s Mestom Michalovce
Bod č. 19 Návrh na vysporiadanie straty z minulých rokov v NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
Bod č. 20 Uzatvorenie Zmluvy o združení právnických osôb medzi KSK a Fakultou umení TUKE – vznik Regionálneho multifunkčného centra v areáli na Strojárskej ulici v Košiciach
Bod č. 21 Záver

Pozvánka:

24-2009.docx

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 24. zasadnutie k 27. 4. 2009 (ZIP)
Hlasovania z 24. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 24. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 24. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor