25-2009 Dátum konania 22. 6. 2009 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 25. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2009, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2009
Bod č. 5 Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického smosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 6 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 7 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií
Bod č. 8 Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu projektu "SK0108-Rekontštrukcia kaštieľa v areáli DSS Prakovce-Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterap./rehab. centra" a vytvorenie fondu na udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu KSK
Bod č. 9 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ-Regionálny operačný program 2007-2013, Prioritná os č. 2 "Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately"
Bod č. 10 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín
Bod č. 11 Stratégia rozvoja vidieka mikroregiónu Použie - informatívna správa
Bod č. 12 Stratégia rozvoja vidieka v mikroregiónoch Borolo a Koromľa – informatívna správa
Bod č. 13 Schválenie realizácie projektu „SK0098 – MIKADO – Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva“
Bod č. 14 Informatívna správa o medzinárodnom projekte KNOWBRIDGE
Bod č. 15 Informácia o plnení Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie 2008-2015 za obdobie jedného roka
Bod č. 16 Dramaturgický plán programu Terra Incognita
Bod č. 17 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o. za rok 2008 a Plán činnosti Agentúry na rok 2009
Bod č. 18 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2008/2009
Bod č. 19 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 20 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ -Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Bod č. 21 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností za rok 2008
Bod č. 21.a Stav plnenia uznesenia č. 549/2008 zo dňa 24. 11. 2008 a hospodárska situácia nemocníc Košického samosprávneho kraja
Bod č. 22 Zapojenie Košického samosprávneho kraja do projektu: "Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II"
Bod č. 23 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2009
Bod č. 24 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2009
Bod č. 25 Personálne otázky
Bod č. 25.a Personálne zmeny v Komisiách zdravotnej, sociálnej, školskej a Komisie na výber strategického partnera na prípravu súťažných podmienok na výber strategického partnera na prenájom majetku za účelom prevádzkovania nemocníc, ktorých zakladateľom je KSK
Bod č. 25.b Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Bod č. 25.c Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Bod č. 25.d Založenie Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
Bod č. 26 Majetkové veci
Bod č. 26.a Schválenie nájmu nebytových priestorov po uplynutí doby nájmu na 5 rokov v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o.
Bod č. 26.b Schválenie dlhodobého nájmu pozemkov pre Obec Čeľovce
Bod č. 26.c Schválenie dlhodobého nájmu pozemkov pre Obec Poľany
Bod č. 26.d Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu časti pozemku v katastrálnom území Gelnica
Bod č. 26.e Zrušenie uznesenia č. 575/2008 na predaj nehnuteľností bývalej školy v prírode vo Vyšnom Medzeve
Bod č. 26.f Predaj pozemku v katastrálnom území Zemplínsky Branč pre Slovenskú správu ciest
Bod č. 26.g Predaj objektu na Štadiónovej ulici v Kráľovskom Chlmci
Bod č. 26.h Predaj domu s pozemkom v obci Zemplín
Bod č. 27 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond
Bod č. 28 Doplnenie uznesení Zastupiteľstva KSK č. 596,597,598,599,600 zo dňa 16. 2. 2009 k spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Bod č. 29 Záver

Pozvánka:

25-2009.docx

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 25. zasadnutie k 22. 6. 2009 (ZIP)
Hlasovania z 25. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 25. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 25. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor