26-2009 Dátum konania 24. 8. 2009 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 26. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2009
Bod č. 4.a Vyjadrenie Úradu Košického samosprávneho kraja ku kontrolným zisteniam uvedeným v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2009 zo dňa 24. 7. 2009
Bod č. 4.b Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými subjektom, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie a o prijatých opatreniach, na základe kontroly vykonanej NKÚ SR v n. o. DSS Kráľovce
Bod č. 5 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2009
Bod č. 6 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2009
Bod č. 7 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 8 Postup pri realizácii projektu Financovanie infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EIB v roku 2009 a zabezpečenie ukončenia projektu
Bod č. 9 Udelenie verejných ocenení - Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2009
Bod č. 10.a Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2009
Bod č. 10.b Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky 2009 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
Bod č. 11 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský raj
Bod č. 12 Stratégia rozvoja vidieka subregiónu Medzibodrožie - informatívna správa
Bod č. 13 Projekt Regionálne inovačné centrum Košického samosprávneho kraja, zabezpečenie spolufinancovania z ESF
Bod č. 14 Spolufinancovanie projektu "Trvalo udržateľné riešenie environmentálnych záťaží na oboch stranách hranice"
Bod č. 15 Spolufinancovanie projektu "Zlepšenie kapacity a efektivity regionálnej samosprávy pri poskytovaní verejných služieb"
Bod č. 16 Spolufinancovanie projektu Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce
Bod č. 17 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 6 Technická pomoc
Bod č. 18 Podanie a spolufinancovanie projektu MEDIAVEL - reinštalácia a vytváranie interaktívnych expozícií múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika
Bod č. 19 Spolufinancovanie projektu "Elektronizácia služieb VÚC z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS)"
Bod č. 20 Návrh na založenie neziskovej organizácie Regionálne združenie partnerstiev sociálnej inklúzie - Cesta n.o. Košickým samosprávnym krajom pre realizáciu projektu CESTA
Bod č. 21 Zmena uznesenia č. 360/2007 na II. etapu Racionalizácie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 22 Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených koncepcií rozvoja v oblasti školstva
Bod č. 23 Správa o výsledku kontroly prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje v Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2 v Košiciach
Bod č. 24 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti „ORID“, s. r.o., nezávislého organizátora regionálnej integrovanej dopravy a majetkovú účasť Košického samosprávneho kraja v tejto spoločnosti
Bod č. 25 Informácia o stave regionálnej železničnej dopravy a infraštruktúry na území Košického samosprávneho kraja
Bod č. 26 Koncepcia merania hmotnosti a nápravových zaťažení cestných vozidiel na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve KSK
Bod č. 27 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 681/2009
Bod č. 28 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 696/2009 k spolufinancovaniu projektov z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR – Operačný program Vzdelávanie
Bod č. 29 Výročná správa Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008
Bod č. 30 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným v Moldave nad Bodvou za obdobie od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008
Bod č. 31 Informácia o stave poškodenia ciest II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja
Bod č. 32 Schválenie a spolufinancovanie projektu "Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách - INFOTOUR"
Bod č. 33 Personálne veci
Bod č. 33.a Vymenovanie riaditeľa Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 33.b Vymenovanie riaditeľa Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 33.c Voľba predsedu Predstavenstva Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Bod č. 33.d Vymenovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb Šemša
Bod č. 34 Majetkové veci
Bod č. 34.a Nájom cesty pre Obec Bunkovce
Bod č. 34.b Schválenie nájmu cestného telesa a pozemkov pod cestným telesom pre obce a mestá na verejnoprospešné účely
Bod č. 34.c Predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach
Bod č. 34.d Predaj bývalého hospodárskeho dvora v Strážskom
Bod č. 34.e Predaj kaštieľa s priľahlým pozemkom v Strážskom
Bod č. 34.f Predaj pozemku v obci Hnilčík
Bod č. 34.g Predaj pozemku pre Mesto Michalovce
Bod č. 34.h Predaj nehnuteľností na ulici Kósu-Schoppera v Rožňave
Bod č. 34.i Zrušenie uznesenia č. 537/2008 zo dňa 27.10.2008 a uznesenia č. 637/2009 zo dňa 27.4.2009 na predaj nehnuteľností na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 34.j Zrušenie uznesenia č. 2005/504 na uzatvorenie záložnej zmluvy
Bod č. 35 Záver

Pozvánka:

26-2009.docx

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 26. zasadnutie k 24. 8. 2009 (ZIP)
Hlasovania z 26. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 26. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 26. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor