27-2009 Dátum konania 12. 10. 2009 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 27. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2009
Bod č. 5 Ústna informácia predsedu o najdôležitejších výsledkoch funkčného obdobia 2006 - 2009
Bod č. 6 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 7 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Regionálne multifunkčné centrum Strojárenská ulica Košice, spolufinancovanie projektu revitalizácie hnedej zóny
Bod č. 9 Informácia o implementácii projektu "Katova Bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu"
Bod č. 10 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 11 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
Bod č. 12 Spolufinancovanie projektu Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce
Bod č. 13 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ „RAMZITH – ROŽŇAVA“ – rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckej infraštruktúry a tepelného hospodárstva NsP sv. Barbory v Rožňave
Bod č. 14 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie
Bod č. 15 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Operačný program životné prostredie, Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy - "Nákup čistiacej techniky v Košickom samosprávnom kraji"
Bod č. 16 Záver

Pozvánka:

27-2009.docx

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 27. zasadnutie k 12. 10. 2009 (ZIP)
Hlasovania z 27. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 27. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 27. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor