2-2010 Dátum konania 8. 2. 2010 10:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 2. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2009 až január 2010, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2009, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2010
Bod č. 5 Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja
Bod č. 5.a Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s
Bod č. 6 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2010 - 2012
Bod č. 7 Návrh VZN KSK č. . /2010 o podmienkach poskytovania soc. služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za soc.služby v zariadeniach soc.služieb a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnopráv.ochrany detí a soc. kurately
Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č../2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
Bod č. 9 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov EÚ v roku 2010
Bod č. 10 Spolufinancovanie projektu BIO - EN - AREA
Bod č. 11 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Ministerstvo školstva, Operačný program: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Bod č. 12 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 13 Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a Trebišove
Bod č. 14 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2010
Bod č. 14.a Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2010
Bod č. 15 Voľba členov komisií zastupiteľstva neposlancov
Bod č. 16 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 687/2009
Bod č. 18 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „Modernizácia a rekonštrukcia Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s.“
Bod č. 19 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru, Michalovce, a.s.“
Bod č. 20 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „RAM Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.“
Bod č. 21 Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 727/2009 z 24. 8. 2009 o založení spoločnosti „ORID“, s. r.o., nezávislého organizátora regionálnej integrovanej dopravy v časti A. bod 1 a 3 a v časti B a C
Bod č. 22 Personálne otázky
Bod č. 22.a Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Bod č. 22.b Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Bod č. 22.c Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s.
Bod č. 22.d Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Bod č. 22.e Vymenovanie riaditeľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach
Bod č. 22.f Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 549/2008
Bod č. 22.g Personálne zmeny v Správnej rade DSS Kráľovce n.o.
Bod č. 23 Majetkové veci
Bod č. 23.a Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Bod č. 23.b Schválenie nájmu nebytových priestorov po uplynutí doby nájmu na 5 rokov v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o.
Bod č. 23.c Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prevádzkovej budovy na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 23.d Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach
Bod č. 23.e Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj domu s pozemkom na Štefánikovom námestí v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 23.f Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj areálu na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 24 Schválenie dohody o zániku predkupného práva
Bod č. 25 Záver

Pozvánka:

02-2010.docx

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 2. zasadnutie k 8. 2. 2010 (ZIP)
Hlasovania z 2. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 2. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 2. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor