3-2010 Dátum konania 19. 4. 2010 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 3. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2010
Bod č. 5 Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6 Návrh vzorového Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6.b Štatút Komisie pre cirkevné a spoočenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 7 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2009
Bod č. 8 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
Bod č. 9 Návrh na podporu významných kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2010
Bod č. 10 Návrh VZN KSK o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Košického samosprávneho kraja
Bod č. 11 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
Bod č. 12 Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2009
Bod č. 13 Implementácia Regionálnej inovačnej stratégie KSK – Informatívna správa o inovačných zámeroch a inovačných projektoch za obdobie 2008 – 2009
Bod č. 14 Informácia o získaní Konzultačnej a finančnej podpory zo schémy technickej pomoci MF SR na revitalizáciu objektu Strojárenská 3, Košice formou PPP
Bod č. 15 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 5: Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Bod č. 16 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Košice-Juh
Bod č. 17 Informatívna správa o pravidelnej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 18 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
Bod č. 19 Schválenie a spolufinancovanie projektu s názvom "Kráľovstvo rozprávok" v rámci ROP, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
Bod č. 20 Schválenie a spolufinancovanie projektu s názvom "KLASTER TERRA INCOGNITA - partnerstvo v kultúrnom turizme" v rámci ROP, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
Bod č. 21 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2008/2009
Bod č. 22 Analýza možnosti uplatnenia systému EPC pri zabezpečovaní energetickej úspornosti budov škôl a školských zariadení
Bod č. 23 Plnenie Stratégie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 24 Voľba členov komisií zastupiteľstva neposlancov
Bod č. 24.a Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 549/2008
Bod č. 25 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 642/2009 zo dňa 27.04.2009 k Návrhu na vysporiadanie straty z minulých rokov v NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
Bod č. 26 Výročná správa ARR Košice, n.o. za rok 2009, Odvolanie členov Správnej rady ARR Košice, n.o. a vymenovanie nových členov správnej rady, Návrh na členov Dozornej rady ARR Košice, n.o., Plán činnosti ARR Košice, n.o. na rok 2010
Bod č. 27 Personálne otázky
Bod č. 27.a Návrh na vymenovanie riaditeľa zariadenia LÚČ - Domov sociálnych služieb do funkcie
Bod č. 27.b Vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Bod č. 28 Majetkové veci
Bod č. 28.a Zámena pozemkov s Mestom Michalovce - II. etapa
Bod č. 28.b Zmena nájomcu majetku bývalého SOU elektrotechnického v Krompachoch
Bod č. 28.c Predaj pozemkov pre Mesto Gelnica
Bod č. 28.d Predaj pozemku v správe Baníckeho múzea v Rožňave
Bod č. 28.e Predaj pozemku v katastrálnom území Ružín
Bod č. 28.f Predaj domu s pozemkom na Štefánikovom námestí v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 28.g Kúpa pozemkov od Obce Richnava
Bod č. 28.h Schválenie zmeny doby nájmu pre LUX, n.o.
Bod č. 29 Záver

Pozvánka:

03-2010.docx

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 3. zasadnutie k 19. 4. 2010 (ZIP)
Hlasovania z 3. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 3. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 3. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor