4-2010 Dátum začatia 28. 6. 2010 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 4. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2010 a Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2010
Bod č. 5 Správa o postupe financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EIB v roku 2009 a predpoklad ukončenia Projektu ku koncu roka 2010
Bod č. 5.a Informatívna správa o povodňových škodách a návrh odstránenia havarijného stavu cestnej infraštruktúry
Bod č. 6 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
Bod č. 7 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond
Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č.2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
Bod č. 9 Vstup Košického samosprávneho kraja do združenia "Klaster automatizačnej techniky a robotiky z. p. o. Košice"
Bod č. 9.a Vstup Košického samosprávneho kraja do záujmového združenia právnických osôb "Koalícia 2013+"
Bod č. 10 Návrh postupu transformácie Krajského osvetového strediska v Košiciach
Bod č. 11 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 68/2010 zo dňa 19. 4. 2010 k materiálu „Informatívna správa o pravidelnej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji“
Bod č. 12 Plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a z toho vyplývajúce zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR
Bod č. 13 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2009/2010
Bod č. 14 Informatívna správa o Národnej stratégii regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Bod č. 15 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2010
Bod č. 16 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2010
Bod č. 17 Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009
Bod č. 18 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009
Bod č. 19 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností za rok 2009
Bod č. 20 Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves
Bod č. 21 Zmena Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Bod č. 22 Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, n.o.
Bod č. 23 Majetkové veci
Bod č. 23.a Predaj chaty v Rolovej Hute
Bod č. 23.b Predaj spoluvlastníckeho podielu ku krytej plavárni pre Mesto Krompachy
Bod č. 23.c Predaj areálu na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 23.d Zrušenie uznesení č. 440/2008 a č. 743/2009 na prenájom a predaj kaštieľa v Strážskom
Bod č. 23.e Zrušenie uznesenia č. 741/2009 na predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach
Bod č. 23.f Predaj kaštieľa v Strážskom
Bod č. 23.g Predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach
Bod č. 23.h Predaj prevádzkovej budovy na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 24 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov novozvolených poslancov za rok 2008 a stav podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu KSK za rok 2009
Bod č. 25 Záver

Pozvánka:

04-2010.docx

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 4. zasadnutie k 28. 6. 2010 (ZIP)
Hlasovania z 4. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 4. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 4. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor