5-2010 Dátum konania 30. 8. 2010 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 5. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2010 a Zmena uznesenia č.14/2010 schváleného na 2. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 8.2.2010 a uznesenia č.94/2010 schváleného na 4. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 28.6.2010
Bod č. 4.a Ústna informácia o záveroch rokovania Rady školy pri Hotelovej akadémii v Košiciach
Bod č. 5 Správa o prijatých opatreniach Košického samosprávneho kraja na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky
Bod č. 6 Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 7 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2010
Bod č. 8 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
Bod č. 8.a Žiadosť Košického samosprávneho kraja o vyhovenie požiadavke Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. o predĺženie splatnosti úveru poskytnutého Slovenskou sporiteľňou a.s.
Bod č. 9 Zmena spôsobu financovania a právnej formy Správy ciest Košického samosprávneho kraja z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu
Bod č. 10 Informatívna správa o programe Terra Incognita v rámci projektu Košice - EHMK 2013 (európske hlavné mesto kultúry)
Bod č. 11 Návrh na vystúpenie Košického samosprávneho kraja z projektu BIO-EN-AREA
Bod č. 12 Informatívna správa o podporených miestnych akčných skupinách v Košickom samosprávnom kraji a hodnotenie absorpčnej kapacity vidieka v nadväznosti na programové dokumenty
Bod č. 13 Informatívna správa k budúcnosti kohéznej politiky Európskej únie a stratégii Európa 2020
Bod č. 14 Spolufinancovanie projektu Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 – 2013 s názvom „Výchova k európskym hodnotám“
Bod č. 15 Zmena v organizácii dopravy na hraničnom moste medzi Slovenskom a Maďarskom v obci Slovenské Nové Mesto
Bod č. 16 Majetkové veci
Bod č. 16.a Predaj chatky v Byšte - súpisné č. 2
Bod č. 16.b Predaj chatky v Byšte - súpisné č. 9
Bod č. 16.c Predaj rodinného domu s priľahlým pozemkom v Borši
Bod č. 16.d Predaj pozemku na Žižkovej ulici v Košiciach
Bod č. 16.e Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s NDS a.s.
Bod č. 16.f Odkúpenie dopravného napojenia cesty II/546 s pozemkom v k.ú. Gelnica od Tesco Stores a.s.
Bod č. 16.g Odkúpenie pozemkov od Štátneho geologického ústavu D.Štúra v Spišskej Novej Vsi a zmluva o budúcej kúpnej zmluve s Mestom Spišská Nová Ves
Bod č. 16.h Schválenie výšky nájomného pre nemocnice, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Bod č. 16.i Návrh na vyradenie chatiek Školy v prírode v Kysaku likvidáciou
Bod č. 17 Ústna informácia k postupu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako reakciu na informáciu denníka Korzár
Bod č. 18 Záver

Pozvánka:

05-2010.docx

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 5. zasadnutie k 30. 8. 2010 (ZIP)
Hlasovania z 5. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 5. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 5. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor