6-2010 Dátum konania 18. 10. 2010 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 6. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2010
Bod č. 5 Návrh VZN KSK o poskytovaní soc.služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za soc.služby v zariadeniach soc.služieb a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc.kurately v zriaď.pôsobnosti KSK
Bod č. 6 Analýza vývoja dlhovej služby Košického samosprávneho kraja
Bod č. 7.a Riešenie komplexnej finančnej situácie nemocníc s poliklinikami v zakladateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s prípravou vstupu strategického investora
Bod č. 7.b Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 549/2008
Bod č. 8 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2010
Bod č. 9 Personálne otázky
Bod č. 9.a Návrh na vymenovanie riaditeľa zariadenia ARCUS - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb do funkcie
Bod č. 9.b Delegovanie zástupcu Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena Monitorovacieho výboru programu Terra Incognita
Bod č. 9.c Personálne zmeny vo Finančnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 10 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl
Bod č. 11 Spolufinancovanie projektov pre 2. výzvu Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 - 2013
Bod č. 12 Informatívna správa o absorpčnej schopnosti Košického samosprávneho kraja v rámci čerpania prostriedkov z fondov EÚ v programovacom období 2007 - 2013
Bod č. 13 Správa o činnosti ORID, s. r. o.
Bod č. 14 Charakteristika železničnej infraštruktúry v Košickom samosprávnom kraji a jej vplyv na regionálnu osobnú železničnú dopravu
Bod č. 15 Informatívna správa o realizácii projektu z Operačného programu Vzdelávanie, pod názvom: „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II“
Bod č. 16 Majetkové veci
Bod č. 16.a Predaj budovy s pozemkom v obci Štítnik
Bod č. 16.b Likvidácia stavby OKB v areáli Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Bod č. 16.c Zrušenie uznesenia č. 746/2009 na predaj nehnuteľností na ulici Kósu-Schoppera v Rožňave
Bod č. 16.d Schválenie opakovanej doby nájmu nebytových priestorov a výšky nájomného v zdravotníckych zariadeniach v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o.
Bod č. 17 Ústna informácia predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 18 Záver

Pozvánka:

06-2010.docx

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 6. zasadnutie k 18. 10. 2010 (ZIP)
Hlasovania z 6. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 6. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 6. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor