7-2010 Dátum konania 6. 12. 2010 10:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 7. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október a november 2010 a Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2011
Bod č. 4.a Transformácia Krajského osvetového strediska na Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja – zmena názvu, spôsobu financovania a vymenovanie riaditeľa
Bod č. 5 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2011 - 2013
Bod č. 5.a Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
Bod č. 6 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 2/2010 v znení VZN KSK č. 5/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
Bod č. 7 Vyhodnotenie stavu plnenia koncepcií v oblasti školstva za obdobie rokov 2009 - 2010
Bod č. 8 Informatívna správa o priebehu prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja
Bod č. 9 Investičný profil Košického samosprávneho kraja
Bod č. 10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zavedení dane z motorových vozidiel a určení sadzby dane na území Košického samosprávneho kraja
Bod č. 11 Investičné zámery Košického samosprávneho kraja v projekte Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013
Bod č. 12 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 101/2010
Bod č. 13 Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégií prijatých Zastupiteľstvom KSK: Stratégia rozvoja CR v regióne Národného parku Slovenský kras, Stratégia CR v regióne Dolný Zemplín, Stratégia CR v regióne Národného parku Slovenský raj
Bod č. 14 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013
Bod č. 15 Informácia o implementácii projektu „SK0108 – Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického / rehabilitačného centra“
Bod č. 16 Informácia o implementácii projektu „ SK0043- Katova Bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu
Bod č. 17 Informatívna správa o pravidelnej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 18 Vymenovanie riaditeľa Bábkového divadla v Košiciach
Bod č. 19 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2011
Bod č. 20 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2011
Bod č. 21 Majetkové veci
Bod č. 21.a Zrušenie uznesenia č. 542/2008 na kúpu pozemkov v obci Baškovce
Bod č. 21.b Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s Obcou Vyšná Slaná
Bod č. 21.c Predaj chaty v Margecanoch - Rolovej Hute
Bod č. 21.d Predaj budovy s pozemkom na nám. I. Dobóa vo Veľkých Kapušanoch
Bod č. 21.e Predaj nehnuteľností na ul. Akademika Hronca v Rožňave
Bod č. 21.f Predaj nehnuteľností na ul. Kósu - Schoppera v Rožňave
Bod č. 22 Ústna informácia o výsledku šetrenia podnetu na začatie konania proti poslancovi Ing. Jánovi Babičovi
Bod č. 23 Záver

Pozvánka:

07-2010.docx

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 7. zasadnutie k 6. 12. 2010 (ZIP)
Hlasovania z 7. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 7. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 7. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor