8-2011 Dátum konania 21. 2. 2011 10:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 8. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2010 a január 2011, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK za obdobie roka 2010, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I.polroka 2011
Bod č. 5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita
Bod č. 6 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení VZN KSK č. 4/2010
Bod č. 7 Poskytnutie dotácie nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytnovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 9 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2009/2010
Bod č. 10 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 20/2010
Bod č. 11 Personálne otázky
Bod č. 11.a Návrh na vymenovanie riaditeľa Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach
Bod č. 11.b Návrh na vymenovanie riaditeľa Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 11.c Personálne otázky Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 12 Rozdelenie finančných prostriedkov z verejnej zbierky určenej pre pomoc obciam postihnutým povodňami v roku 2010
Bod č. 13 Majetkové veci
Bod č. 13.a Rozhodnutie o prebytočnosti a prevod nehnuteľností na ul. ČSA v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 13.b Rozhodnutie o prebytočnosti a prevod nehnuteľnosti v obci Košická Belá
Bod č. 13.c Rozhodnutie o prebytočnosti a prevod nehnuteľností na Domaši
Bod č. 13.d Rozhodnutie o prebytočnosti a prevod nehnuteľností na Poľskej ulici v Košiciach
Bod č. 13.e Rozhodnutie o prebytočnosti a prevod nehnuteľností na Železničnej ul. v Čiernej nad Tisou
Bod č. 13.f Predaj nehnuteľností v obci Šemša Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
Bod č. 13.g Prevod spoluvlastníckeho podielu k budove na Národnej triede v Košiciach
Bod č. 13.h Schválenie opakovanej doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol.s r.o.
Bod č. 13.i Návrh na odplatný prevod akcií Košického samosprávneho kraja v spoločnosti AGROCENTRA, akciová spoločnosť Michalovce
Bod č. 14 Spolufinancovanie projektu "Mobilita v Alpách a Karpatoch" v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa
Bod č. 15 Záver

Pozvánka:

08-2011.docx

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 8. zasadnutie k 21. 2. 2011 (ZIP)
Hlasovania z 8. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 8. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 8. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor