9-2011 Dátum konania 18. 4. 2011 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 9. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2011
Bod č. 5 Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia na Strednej odbornej škole Ostrovského č. 1, Košice
Bod č. 6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
Bod č. 7 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2010
Bod č. 8 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011
Bod č. 9 Aktualizácia zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2011 a poskytnutie dotácie nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 10 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 11 Predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o dočasnom prevode akcií v spoločnostiach NsP Spišská Nová Ves, a. s., NsP Trebišov, a. s., NsP sv. Barbory Rožňava, a. s. a NsP Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
Bod č. 12.a Odklad splátok návratných finančných výpomocí pre nemocnice s poliklinikami v zakladateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 12.b Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Bod č. 13 Štandardizácia regionálnych knižníc - strategický materiál
Bod č. 14 Aktivity kultúrnych zariadení Košického samosprávneho kraja k Roku kresťanskej kultúry 2010
Bod č. 15 Koncepcia rozvoja kreatívnej ekonomiky v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 16 Informatívna správa o implementácii projektu KNOWBRIDGE
Bod č. 17 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 18 Personálne otázky
Bod č. 18.a Návrh na vymenovanie riaditeľa Divadla Thália Színház v Košiciach
Bod č. 18.b Návrh na vymenovanie riaditeľa Vlastivedného múzea v Trebišove
Bod č. 18.c Personálne zmeny v DSS Kráľovce n.o.
Bod č. 18.d Personálne otázky Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 18.e Personálne otázky Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 19 Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Bod č. 20 Majetkové veci
Bod č. 20.a Kúpa pozemkov od Obce Vyšná Slaná
Bod č. 20.b Predaj chaty v obci Košická Belá
Bod č. 20.c Predaj chát na Domaši
Bod č. 20.d Predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach
Bod č. 20.e Predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach na Dopravnej ulici v Trebišove
Bod č. 20.f Predaj pozemkov Košického samosprávneho kraja pod garážami vo vlastníctve tretích osôb
Bod č. 20.g Predaj pozemkov na Farskej ulici v Michalovciach
Bod č. 20.h Predaj pozemku v obci Šemša pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Nováčany
Bod č. 20.i Predaj pozemku na Poľskej ulici v Košiciach
Bod č. 20.j Predaj pozemku v Moldave nad Bodvou
Bod č. 20.k Obchodná verejná súťaž na predaj areálu v Gelnici-Turzov
Bod č. 20.l Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov v Rožňave
Bod č. 20.m Obchodná verejná súťaž na predaj chaty v k. ú. Vinné
Bod č. 20.n Obchodná verejná súťaž na predaj domu na ul. ČSA v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 20 Zriadenie budúceho vecného bremena a majetkovoprávne usporiadanie pre IBV Malá Ida - Za Berekom
Bod č. 21 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 9. zasadnutie Zastupiteľstva KSK

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 9. zasadnutie k 18. 4. 2011 (ZIP)
Hlasovania z 9. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 9. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 9. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor