10-2011 Dátum konania 20. 6. 2011 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 10. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2011 a Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2011
Bod č. 5 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011
Bod č. 6 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 7 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností za rok 2010
Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja č.11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
Bod č. 9 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Košice-Juh
Bod č. 10 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja - 3. aktualizácia
Bod č. 11 Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji v programovacom období 2007 - 2013 so stavom k 31.3.2011
Bod č. 12 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2010/2011
Bod č. 12.a Petícia občanov Olšavského a Kecerovského regiónu, ktorou žiadajú rekonštrukciu cesty II.triedy č. 576 Bidovce - Herľany a ciest III.triedy v tomto regióne
Bod č. 13 Dodatok č. 7 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov - členov komisií zastupiteľstva
Bod č. 14 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2011
Bod č. 15 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2011
Bod č. 16 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2010, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2011
Bod č. 17 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010
Bod č. 18 Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010
Bod č. 19 Predaj nehnuteľností v areáli bývalej školy v prírode v Gelnici - Turzov
Bod č. 20 Personálne otázky Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 21 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2010
Bod č. 22 Záver

Pozvánka:

vo3zast10pozvanka.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 10. zasadnutie k 20. 6. 2011 (ZIP)
Hlasovania z 10. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 10. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 10. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor