11-2011 Dátum konania 22. 8. 2011 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 11. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2011
Bod č. 5 Správa o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne
Bod č. 6 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2011
Bod č. 6.a Návrh na zvýšenie objemu bežných transferov na poskytovanie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 6.b Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Bod č. 7 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho krajač. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
Bod č. 8 Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre Vranovskú investičnú s.r.o.
Bod č. 9 Záverečná správa o realizácii projektu financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EIB
Bod č. 10 Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2010
Bod č. 11 Vyhodnotenie plnenia Stratégie rozvoja kultúry Košického samosprávneho kraja
Bod č. 12 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Bod č. 13 Program Švajčiarsko - slovenskej spolupráce, podanie projektu s názvom „Vstúpte k nám“
Bod č. 14 Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska krízovej intervencie do funkcie
Bod č. 15 Zmluva o združení právnických osôb pre realizáciu Urbanisticko-architektonickej štúdie religióznej krajiny Spišský Jeruzalem
Bod č. 16 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 7, Európske hlavné mesto kultúry Košice - 2013
Bod č. 17 Informácia o požiadavke obce Nový Salaš na opravu cesty vrátane odvodnenia a výrubu stromov
Bod č. 18 Majetkové veci
Bod č. 18.a Predaj pozemku v k. ú. Prakovce
Bod č. 18.b Predaj pozemku v k. ú. Helcmanovce pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Helcmanovce
Bod č. 18.c Prevod spoluvlastníckeho podielu k pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves
Bod č. 18.d Predaj pozemkov v k. ú. Trebišov
Bod č. 18.e Predaj pozemkov a zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu v k. ú. Ružín
Bod č. 18.f Predaj chaty a pozemku v k. ú. Vinné
Bod č. 18.g Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj chaty a pozemkov v k. ú. Mikulášová a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 18.h Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj chaty a pozemku v k. ú. Bukovec a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 18.i Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj domu a pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves
Bod č. 18.j Výkup pozemku pre účely realizácie projektu "Ulička remesiel - Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel"
Bod č. 19 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 11. zasadnutie Zastupiteľstva KSK

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 11. zasadnutie k 22. 8. 2011 (ZIP)
Hlasovania z 11. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 11. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 11. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor