12-2011 Dátum konania 17. 10. 2011 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 12. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2011
Bod č. 5 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011
Bod č. 6 Poskytnutie dotácie nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 7 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov
Bod č. 9 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Spojenej škole, Zimná 96, Dobšiná a do Rady školy pri Konzervatóriu, Exnárova 8, Košice
Bod č. 10 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2011
Bod č. 11 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 2. etapa
Bod č. 12 Informatívna správa o stave Zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu
Bod č. 13 Informatívna správa o implementácii projektov cezhraničnej spolupráce ENPI - HU - SK - RO - UA (vyhodnotenie 2. výzvy)
Bod č. 14 Informatívna správa o implementácii projektov cezhraničnej spolupráce programu HU-SK (vyhodnotenie 3. výzvy)
Bod č. 15 Podanie a spolufinancovanie projektu SENTINEL - zážitkové aktivity na Železnej ceste v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013
Bod č. 16 Správa o činnosti organizátora regionálnej integrovanej dopravy - ORID, s.r.o. Košice a informácia o príprave výstavby dopravnej infraštruktúry Integrovaného dopravného systému koľajovej dopravy
Bod č. 17 Analýza dopadov a možností obmedzenia prevádzky nákladných motorových vozidiel na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja
Bod č. 18 Návrh na vymenovanie riaditeľa JASANIMA – DSS do funkcie
Bod č. 19 Združenie finančných prostriedkov v rámci projektu Cesty KSK 2, stavba: Rekonštrukcia križovatky ciest III/536005 Markušovská cesta a III/536010 Mlynská ulica Spišská Nová Ves
Bod č. 20 Schválenie opakovanej doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o.
Bod č. 21 Majetkové veci
Bod č. 21.a Zámena pozemkov v k.ú. Stráňany
Bod č. 21.b Predaj pozemku v k.ú. Sečovce
Bod č. 21.c Predaj chaty a pozemkov v k.ú. Mikulášová
Bod č. 21.d Predaj domu a pozemkov v k.ú. Spišská Nová Ves
Bod č. 21.e Predaj chaty a pozemku v k.ú. Bukovec
Bod č. 22 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 12. zasadnutie Zastupiteľstva KSK

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 12. zasadnutie k 17. 10. 2011 (ZIP)
Hlasovania z 12. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 12. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 12. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor