13-2011 Dátum konania 12. 12. 2011 10:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 13. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október a november 2011, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2012
Bod č. 5 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2012 - 2014
Bod č. 6 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK č. 12/2011
Bod č. 8 Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo stratégií prijatých Zastupiteľstvom KSK: Stratégia rozvoja CR v regióne Národného parku Slovenský kras, Stratégia rozvoja CR v regióne Dolný Zemplín, Stratégia rozvoja CR v regióne NP Slovenský raj
Bod č. 9 Zmena uznesenia č. 445/2008 - Vstup Košického samosprávneho kraja do projektu kandidatúry Mesta Košice na titul Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013
Bod č. 10 Návrh na zmenu siete kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - pričlenenie Regionálneho osvetového strediska v Trebišove k Vlastivednému múzeu
Bod č. 11 Návrh na vymenovanie riaditeľa Galérie umelcov Spiša
Bod č. 12 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2012
Bod č. 13 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2012
Bod č. 13.a Personálne otázky (odvolanie a voľba) v Komisii kultúry Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 13.b Mzdové otázky - návrh na udelenie odmeny podpredsedom Košického samosprávneho kraja, Ing. Emilovi Ďurovčíkovi a Ing. Jánovi Szöllösovi za plnenie úloh
Bod č. 14 Majetkové veci
Bod č. 14.a Zrušenie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 120/2010 zo dňa 28. júna 2010 Predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach
Bod č. 14.b Dlhodobý nájom majetku Mesta Košice pre Košický samosprávny kraj
Bod č. 14.c Dohoda o zrušení a usporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku v k. ú. Hodkovce
Bod č. 14.d Predaj pozemku na ulici Farská v k. ú. Michalovce
Bod č. 14.e Predaj pozemkov v k. ú. Plešivec
Bod č. 14.f Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves
Bod č. 14.g Predaj nehnuteľností v k. ú. Michalovce pre DZS-M.K.TRANS, s. r. o.
Bod č. 14.h Predaj pozemkov v k. ú. Stráňany pre vlastníkov garáží
Bod č. 14.i Doplnenie uznesenia č. 250/2011 z 9. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 18. apríla 2011 v Košiciach - Predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach
Bod č. 15 Informácia o znížení celkových výdavkov projektu "Elektronizácia služieb VÚC z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS)"
Bod č. 16 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 13. zasadnutie Zastupiteľstva KSK

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 13. zasadnutie k 12. 12. 2011 (ZIP)
Hlasovania z 13. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 13. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 13. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor