14-2012 Dátum začatia 20. 2. 2012 10:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 14. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2011 a január 2012, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2011
Bod č. 5 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007-2013
Bod č. 6 Aktualizácia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 - 2013
Bod č. 7 Tvorba efektívnej siete škôl, študijných a učebných odborov na stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja odpovedajúcej požiadavkám trhu práce
Bod č. 8 Politika súdržnosti EÚ v programovacom období 2014 - 2020, Návrh nadregionálnej stratégie Košického samosprávneho kraja
Bod č. 9 Informatívna správa o programe Terra Incognita
Bod č. 10 Informácia o realizácii projektu EHMK
Bod č. 11 Zmena uznesenia č. 361/2011 z 13. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 12. decembra 2011 v Košiciach - Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves
Bod č. 12 Riešenie havarijného stavu cesty II/535 v katastrálnom území obce Mlynky a spôsob financovania
Bod č. 13 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 698 zo dňa 22.6.2009 k spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 5: region. komunikácie zabezpečujúce dopr. obslužnosť regiónov
Bod č. 14 Zmena uznesenia č. 306/2011 a predloženie projektu „Ostrovy kultúry, Otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica podľa písomného vyzvania ROP-7.1-2012/01, Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013
Bod č. 15 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 14. zasadnutie Zastupiteľstva KSK

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 14. zasadnutie k 20. 2. 2012 (ZIP)
Hlasovania z 14. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 14. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 14. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor