15-2012 Dátum konania 16. 4. 2012 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 15. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2012
Bod č. 5 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2011
Bod č. 6 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012
Bod č. 7 Návrh zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2012 a poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8.a Vzdanie sa odmeny poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a podpredsedov Košického samosprávneho kraja na verejnoprospešný účel obnovy a ochrany kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka
Bod č. 9 Návrh VZN KSK,ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.3/2010 o podmienkach poskytovania fin. príspevku akreditovanému subjektu,právnickej osobe,fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území KSK
Bod č. 10 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov
Bod č. 11 Financovanie rozvoja dopravnej infraštruktúry v Programovacom období 2014 – 2020, návrh legislatívnych zmien v politike súdržnosti EÚ
Bod č. 12 Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2011
Bod č. 13 Vyhodnotenie inovačných zámerov a inovačných projektov v Košickom samosprávnom kraji za roky 2010 - 2011
Bod č. 14 Akčný plán v sektore obnoviteľných zdrojov energie – informatívna správa
Bod č. 15 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d
Bod č. 16 Informácia o čerpaní eurofondov Národného strategického referenčného rámca
Bod č. 17 Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre účely zriadenia kultúrneho centra s kreatívnym hub-om
Bod č. 18 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2010/2011
Bod č. 19 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení na funkčné obdobie rokov 2012 - 2016
Bod č. 20 Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 98/2010 zo dňa 28. júna 2010 a bodu 8. uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 731/2009 zo dňa 24. augusta 2009
Bod č. 21 Vystúpenie Košického samosprávneho kraja z odbornej organizácie Slovenská asociácia procesného riadenia
Bod č. 22 Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja pre športový klub Klub MADA Bulík - Michalovce
Bod č. 23 Informatívna správa o činnosti nemocníc s poliklinikami po vstupe strategického investora
Bod č. 24 Podanie a spolufin.proj.„Virtuálna TI“v rámci OP Informatiz. spoloč.,P.os 2:Rozvoj pam. a fond. inštit. a obn. ich nár.infraštr.,Op.2.1:Digit.obsahu pam.a fond.inšt.,jeho arch.,spríst. a zlep.syst.jeho získ.,sprac.a ochr.K:OPIS-2012/2.1/06-DP
Bod č. 25 Informácia o realizácii projektu EHMK
Bod č. 26 Informatívna správa o činnosti Odboru implementácie SO/RO pre ROP KSK k 1. 03. 2012
Bod č. 27 Majetkové veci
Bod č. 27.a Spôsob prevodu domu a pozemkov v k. ú. Stredné Mesto na ulici Svätoplukova č. 28 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 27.b Spôsob prevodu budovy a pozemku v k.ú. Kráľovský Chlmec na ulici Pri štadióne č. 69 v Kráľovskom Chlmci na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 27.c Priamy predaj nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves na Jánskeho ulici v Spišskej Novej Vsi pre Karpi, spol. s r.o.
Bod č. 27.d Zrušenie uzn.č.341/2011 -"Predaj chaty a poz.v k.ú.Bukovec", č. 315/2011-"Schvál.vyhl.OVS na predaj chaty a poz.v k.ú.Bukovec a schv.podm.OVS" v časti B) bod 2 a dopl.uzn.č.315/2011-"Schv.vyhl.OVS na predaj chaty a poz.v k.ú.Bukovec a schv.podmienok OVS
Bod č. 27.e Kúpa pozemkov v k. ú. Michalovce na Lastomírskej ulici v Michalovciach od Slovak Telekom, a.s.
Bod č. 27.f Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckom zariadení v Moldave nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Bod č. 27.g Nájom nebytových priestorov na ul. Tatranská č. 25 v Košiciach pre mesto Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Bod č. 27.h Prevod pozemkov v k. ú. Stráňany pre vlastníkov garáží na ul. Školská v Michalovciach
Bod č. 27.i Prevod pozemku v k. ú. Južné Mesto pre vlastníkov garáže na ul. Alejová v Košiciach
Bod č. 28 Zámer Košického samosprávneho kraja na vstup do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
Bod č. 29 Záver

Pozvánka:


Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 15. zasadnutie k 16. 4. 2012 (ZIP)
Hlasovania z 15. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 15. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 15. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor