16-2012 Dátum konania 25. 6. 2012 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 16. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2012, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2012
Bod č. 5 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012
Bod č. 6 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 7 Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených koncepcií rozvoja v oblasti školstva
Bod č. 8 Služba na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie (TE) na školách a školských zariadeniach v pôsobnosti KSK a dosiahnutie hmotného prospechu a výhody pre verejného obstarávateľa
Bod č. 9 Nominácia členov za Košický samosprávny kraj do dozorných rád nemocníc s poliklinikami
Bod č. 10 Regionálna inovačná stratégia Košického samosprávneho kraja – analytická časť
Bod č. 11 IKT profil Košického samosprávneho kraja – informatívna správa
Bod č. 12 Informácia o implementácii projektov v OP HU - SK – vyhodnotenie 4. výzvy
Bod č. 13 Schválenie kofinancovania sektorovej stratégie v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1d
Bod č. 14 Krajská organizácia cestovného ruchu
Bod č. 15 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2011 a Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2012
Bod č. 16 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2011/2012
Bod č. 17 Informácia o realizácii projektu EHMK
Bod č. 18 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2012
Bod č. 19 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2012
Bod č. 20 Delegovanie poslankyne Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členku do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach
Bod č. 21 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011
Bod č. 22 Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011
Bod č. 23 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu KSK za rok 2011
Bod č. 24 Návrh na zrušenie súčastí Strednej odbornej školy technickej, Partizánska 1, Michalovce k 30. 06. 2012 a Strednej priemyselnej školy, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves k 31. 08. 2012
Bod č. 25 Majetkové veci
Bod č. 25.a Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Rakovec nad Ondavou priamym predajom
Bod č. 25.b Spôsob prevodu vlastníctva pozemov v k. ú. Helcmanovce priamym predajom
Bod č. 26 Petícia občanov obce Nálepkovo k rekonštrukcii cesty II. triedy/546
Bod č. 27 Záver

Pozvánka:


Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 16. zasadnutie k 25. 6. 2012 (ZIP)
Hlasovania z 16. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 16. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 16. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor