17-2012 Dátum konania 27. 8. 2012 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 17. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2012
Bod č. 5 Informácia o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch v KSK
Bod č. 6 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2012
Bod č. 7 Poskytnutie dotácie nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 9 Zmena spôsobu financovania a právnej formy príspevkových organizácií na rozpočtové organizácie
Bod č. 10 Priority zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 - 2015
Bod č. 11 Návrh Zrušenie neziskovej organizácie Domov sociálnych služieb Kráľovce, n.o.
Bod č. 12 Informatívna správa o schválení riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ nemocníc s poliklinikami, akciových spoločností za rok 2011
Bod č. 13 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja v rámci operačnéoho OP: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Bod č. 14 Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 104/2010 časť II. bod 5. zo dňa 28. júna 2010
Bod č. 15 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1d
Bod č. 16 Zmena uznesenia č. 51/2010 zo dňa 19. apríla 2010, ktorým bol schválený Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 17 Informácia o realizácii projektu EHMK
Bod č. 18 Návrh na vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Košického samosprávneho kraja
Bod č. 19 Informácia o riešení stavu cesty II. triedy/546 Nálepkovo
Bod č. 20 Odpustenie dlhu Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, n.o.
Bod č. 21 Majetkové veci
Bod č. 21.a Priamy predaj pozemkov v k. ú. Helcmanovce
Bod č. 21.b Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišský Hrušov na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 21.c Zrušenie uznesenia č. 258/2011 zo dňa 18. apríla 2011 - "Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov v Rožňave", schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Rožňava na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienok obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 21.d Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Stratená na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 21.e Nájom nehnuteľností na Južnej triede 2 v Košiciach pre Arcidiecéznu charitu Košice
Bod č. 22 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 17. zasadnutie Z KSK

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 17. zasadnutie k 27. 8. 2012 (ZIP)
Zvukový záznam 17. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 17. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 17. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 17. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor