18-2012 Dátum konania 22. 10. 2012 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 18. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2012
Bod č. 5 Poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 6 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 8 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 3. etapa
Bod č. 9 Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Bod č. 10 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2012
Bod č. 11 Spolufinancovanie projektu Cyklotrasa Veľký Milič
Bod č. 12 Správa o činnosti organizátora regionálnej integrovanej dopravy - ORID, s.r.o. Košice
Bod č. 13 Informácia o realizácii projektu EHMK
Bod č. 14 Návrh na postúpenie pohľadávky Košického samosprávneho kraja voči spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Bod č. 15 Návrh na postúpenie pohľadávok KSK voči spoločnostiam NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s., NsP Spišská Nová Ves, a.s., NsP Trebišov, a.s. a NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
Bod č. 16 Majetkové veci
Bod č. 16.a Nájom nebytových priestorov v budove na Turgenevovej ulici č. 36 v Košiciach, z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre SČK, územný spolok Košice - mesto
Bod č. 16.b Nájom pozemku v k. ú. Trebišov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov
Bod č. 16.c Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Bod č. 16.d Spôsob prevodu vlastníctva garáží v k. ú. Spišská Nová Ves priamym predajom
Bod č. 16.e Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Moldava nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre mesto Moldava nad Bodvou
Bod č. 16.f Prevod vlastníctva chaty a pozemku v k. ú. Bukovec
Bod č. 16.g Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Kráľovský Chlmec pre vlastníkov obytného domu
Bod č. 16.h Zrušenie uzn. č. 418/2012 zo dňa 16.4.2012-Spôsob prevodu budovy a pozemku v k.ú. K.Chlmec na ul.Pri štadióne č.69 v K.Chlmci na základe OVS a schválenie podmienok OVS,schválenie spôsobu prevodu vlast.nehnut. v k.ú. K.Chlmec na základe OVS a podmienok OVS
Bod č. 16.i Zrušenie uzn. č. 44/2010 zo dňa 8. februára 2010 - Schválenie OVS na predaj areálu na Popradskej ulici 1 v Košiciach, schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Terasa, na Popradskej ulici 1 v Košiciach na základe OVS a podmienok OVS
Bod č. 16.j Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kráľovský Chlmec z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Bod č. 17 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 18. zasadnutie Z KSK

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 18. zasadnutie k 22. 10. 2012 (ZIP)
Zvukový záznam 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 18. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 18. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor