19-2012 Dátum konania 17. 12. 2012 10:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 19. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október a november 2012, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2013
Bod č. 5 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012
Bod č. 6 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2013 - 2015
Bod č. 7 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
Bod č. 9 Návrh reštrukturalizácie dlhodobých záväzkov Košického samosprávneho kraja z roku 2010
Bod č. 10 Návrh na zrušenie obchodných spoločností Správa majetku KSK, spol. s r.o.,Správa nebytových priestorov,spoločnosť s ručením obmedzeným a návrh na zmenu názvu a rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie Správa záväzkov a pohľadávok
Bod č. 11 Návrh na založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
Bod č. 12 Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a.s. o aktuálnom stave, rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji a dostavbe pavilónu NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Bod č. 13 Založenie neziskovej organizácie PRO COMITATU, n.o.
Bod č. 14 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2013
Bod č. 15 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2013
Bod č. 16 Informácia o realizácii projektu EHMK
Bod č. 17 Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska krízovej intervencie do funkcie
Bod č. 18 Návrh na poskytnutie finančného príspevku pre miestne akčné skupiny v Košickom kraji na podporu realizácie Integrovaných stratégií rozvoja územia
Bod č. 19 Majetkové veci
Bod č. 19.a Prevod vlastníctva garáží v k. ú. Spišská Nová Ves priamym predajom
Bod č. 19.b Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Cejkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Bod č. 19.c Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k.ú. Kráľovský Chlmec priamym predajom
Bod č. 19.d Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Ardovo z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Bod č. 20 Záver

Pozvánka:

vo3zast19pozvanka.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 19. zasadnutie k 17. 12. 2012 (ZIP)
Zvukový záznam 19. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 19. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 19. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 19. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor