20-2013 Dátum konania 25. 2. 2013 10:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 20. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2012 a január 2013, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2012
Bod č. 5 Dodatok č. 5, ktorým sa menia Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6 Schválenie príspevku Košického samosprávneho kraja pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košický kraj pre rok 2013
Bod č. 7 Zrušenie uznesení č. 298/2011, 299/2011, 300/2011, 301/2011 a 302/2011 zo dňa 22.8.2011 a schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Bod č. 8 Návrh na zmenu uzn. Zast.KSK č.464/2012 zo dňa 27.8.2012 Intenzita pomoci–spolufin.stredných škôl v zriaď.pôsobnosti samosprávneho kraja v rámci OP:Vzdel.,Prioritná os:1 Reforma systému vzdel. a odbornej prípravy,Opatr 1.1:Premena trad. školy na modernú
Bod č. 9 Informatívna správa o implementácii projektov cezhraničnej spolupráce ENPI – HU-SK-RO-UA (vyhodnotenie 3. výzvy)
Bod č. 10 Vystúpenie Košického samosprávneho kraja zo Združenia európskych regiónov
Bod č. 11 Informácia o realizácii projektu EHMK
Bod č. 12 Určenie odmeny likvidátorom zrušených obchodných spoločností Správa nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným a Správa majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o.
Bod č. 13 Majetkové veci
Bod č. 13.a Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Michalovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Bod č. 13.b Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Severné Mesto v Košiciach pre vlastníkov garáží
Bod č. 13.c Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k. ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Bod č. 13.d Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku v k. ú. Stráňany na ul. Školská 3 v Michalovciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Bod č. 13.e Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Kysak priamym predajom
Bod č. 13.f Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kráľovský Chlmec priamym predajom
Bod č. 13.g Zmena uznesenia č. 42/2010 zo dňa 8. februára 2010 - Schválenie nájmu nebytových priestorov po uplynutí doby nájmu na 5 rokov v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o.
Bod č. 14 Návrh na spoluprácu medzi Košickým samosprávnym krajom a departmentom Oise vo Francúzsku a návrh Rámcovej dohody o spolupráci
Bod č. 15 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 20. zasadnutie Zastupiteľstva KSK

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 20. zasadnutie k 25. 2. 2013 (ZIP)
Zvukový záznam 20. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 20. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 20. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 20. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor