21-2013 Dátum začatia 29. 4. 2013 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 21. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2013
Bod č. 5 Informácia o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave
Bod č. 6 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2012
Bod č. 7 Informácia o vývoji financovania projektov EÚ v roku 2013 a vyčíslenie predpokladaného dopadu na úvery a rozpočet Košického samosprávneho kraja
Bod č. 8 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2013
Bod č. 9 Návrh zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2013 a poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 10 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2011/2012
Bod č. 11 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2012, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2013
Bod č. 12 Vyhodnotenie inovačných zámerov a inovačných projektov v Košickom samosprávnom kraji za roky 2011 - 2012
Bod č. 13 Spolufinancovanie projektov z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika- Slovenská republika 2007-2013
Bod č. 14 Spolufinancovanie projektov z Regionálneho operačného programu - opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutými povodňami - výzva ROP-5.1.2013/01
Bod č. 15 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stred. škôl v zriaď. pôsobnosti samospr. kraja v rámci OP: Vzdelávanie, Prior. os: 3 Podpora vzdelávania osôb s osobit. vzdel. potrebami, Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdel. úrovne príslušníkov marginal. rómskych komunít
Bod č. 16 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stred. škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samospr. kraja v rámci operačného programu: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odb. prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Bod č. 17 Informatívna správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja
Bod č. 18 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007-2013(aktualizácia do roku 2015)
Bod č. 19 Informatívna správa o ukončení aktivít projektu INFOTOUR „Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách na území Košického samosprávneho kraja“
Bod č. 20 Informácia o realizácii projektu EHMK
Bod č. 21 Zmena v sieti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 22 Vzdanie sa Ing. Jána Süliho členstva v Rade školy pri Gymnáziu, Poštová 9, Košice a delegovanie nového člena do Rady školy pri Gymnáziu, Poštová 9, Košice ako zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov
Bod č. 23 Majetkové veci
Bod č. 23.a Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Severné Mesto v Košiciach pre vlastníka garáže
Bod č. 23.b Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Kysak priamym predajom
Bod č. 23.c Zmena uznesenia č.541/2013 z 20.zasadnutia Z KSK konaného dňa 25.02.2013 v Košiciach - Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k.ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Bod č. 24 Záver

Pozvánka:

vo3zast21pozvanka.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 21. zasadnutie k 29. 4. 2013 (ZIP)
Zvukový záznam 21. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 21. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 21. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 21. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor