22-2013 Dátum konania 24. 6. 2013 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 22. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2013, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2013
Bod č. 5 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií
Bod č. 6 Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji v programovacom období 2007 – 2013 so stavom k 31. 3. 2013
Bod č. 7 Informatívna správa Svet zdravia, a.s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji a výstavbe pavilónu v NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Bod č. 8 Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégií prijatých Zastupiteľstvom KSK:Stratégia rozvoja CR v regióne NP Slovenský kras,Stratégia rozvoja CR v regióne Dolný Zemplín,Stratégia rozvoja CR v regióne NP Slovenský raj
Bod č. 9 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2012/2013
Bod č. 10 Informácia o vyhodnotení Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2012
Bod č. 11 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2013
Bod č. 12 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2013
Bod č. 13 Reštrukturalizácia dlhodobých záväzkov z dodávateľských úverov – PPP 2007
Bod č. 14 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012
Bod č. 15 Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012
Bod č. 16 Informácia o realizácii projektu EHMK
Bod č. 17 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2012
Bod č. 18 Majetkové veci
Bod č. 18.a Rozšírenie nájmu nebytových priestorov na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Bod č. 18.b Nájom pozemku v k. ú. Terasa na Medickej ulici 2 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 18.c Zmena uznesenia č. 541/2013 zo dňa 25. februára 2013 - Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k. ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Bod č. 18.d Zmena uznesenia č. 542/2013 zo dňa 25. februára 2013 - Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku v k. ú. Stráňany na ul. Školská 3 v Michalovciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Bod č. 18.e Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 18.f Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 18.g Zrušenie uzn. č. 476/2012 zo dňa 27.augusta 2012 - Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Stratená na základe OVS a podmienky OVS,schválenie spôsobu prevodu a prevodu vlast.nehnut. v k.ú. Stratená z dôvodov hodných osob.zreteľa pre mesto Dobšiná
Bod č. 18.h Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Olcnava z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Bod č. 18.i Spôsob prevodu a prevod vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku v k. ú. Moldava nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre mesto Moldava nad Bodvou
Bod č. 18.j Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany pre Východoslovenskú distribučnú a. s.
Bod č. 18.k Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Hnilčík z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Bod č. 19 Odplatný prevod akcií Košického samosprávneho kraja v obchodnej spoločnosti INTERHOTEL KOŠICE a.s.
Bod č. 20 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 22. zasadnutie Zastupiteľstva KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 22. zasadnutie k 24. 6. 2013 (ZIP)
Zvukový záznam 22. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 22. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 22. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 22. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor