23-2013 Dátum konania 26. 8. 2013 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 23. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2013
Bod č. 5 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2013
Bod č. 6 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2013
Bod č. 7 Informácia o realizácii projektu EHMK
Bod č. 7.a Návrh na vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Košického samosprávneho kraja
Bod č. 8 Združenie finančných prostriedkov KSK a Mesta SNV na účely rekonštrukcie kolkárskych dráh v objekte prevádzkovej budovy - kolkárne vo vlastníctve mesta SNV a v správe Správy tech.zariad.mesta SNV
Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie
Bod č. 10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zrušení Strednej odbornej školy pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, Košice
Bod č. 11 Plán rozvoja a modernizácie ciest II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja
Bod č. 12 Informácia o stratégii rozvoja verejnej osobnej dopravy v Košickom samosprávnom kraji na roky 2014- 2020
Bod č. 13 Informatívna správa o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj
Bod č. 14 Informácia o záveroch z konferencie „Budúcnosť dopravy v meste Košice a Košickom kraji“ konanej dňa 25.-26.06.2013 v Košiciach
Bod č. 15 Majetkové veci
Bod č. 15.a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s.
Bod č. 15.b Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Michalovce
Bod č. 15.c Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Plešivec
Bod č. 15.d Zrušenie uznesenia č. 475/2012 zo dňa 27. augusta 2012, schválenie spôsobu prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Rožňava na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 15.e Zrušenie uznesenia č. 500/2012 zo dňa 22. októbra 2012, schválenie spôsobu prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Terasa, na Popradskej ulici v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 15.f Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Ružín na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 15.g Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 15.h Spôsob prevodu a prevod vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku v k. ú. Moldava nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre mesto Moldava nad Bodvou
Bod č. 16 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 23. zasadnutie Zastupiteľstva KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 23. zasadnutie k 26. 8. 2013 (ZIP)
Zvukový záznam 23. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 23. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 23. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 23. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor