25-2013 Dátum konania 21. 10. 2013 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 25. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2013 Plán kontrolnej činnosti na obdobie II.polroka 2013 - doplnok
Bod č. 5 Informatívna správa o ukončení projektu BICY – Cities & Regions of Bicycles
Bod č. 6 Zhodnotenie 10 ročnej činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (2003 - 2013)
Bod č. 7 Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 8 Informácia o realizácii projektu EHMK
Bod č. 9 Informácia o výsledku preverenia podnetov na Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice a Strednej odbornej škole drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves
Bod č. 10 Majetkové veci
Bod č. 10.a Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku v k. ú. Stráňany na ul. Školská 3 v Michalovciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Bod č. 10.b Zmena uznesenia č. 450/2012 zo dňa 25. júna 2012 - Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Rakovec nad Ondavou priamym predajom
Bod č. 10.c Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Michalovce priamym predajom
Bod č. 11 Ústna informácia predsedu Košického samosprávneho kraja o zhodnotení činnosti za uplynulé obdobie
Bod č. 12 Záver

Pozvánka:


Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 25. zasadnutie k 21. 10. 2013 (ZIP)
Zvukový záznam 25. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 25. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 25. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 25. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor