7-2018 Dátum začatia 27. 8. 2018 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 7. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Voľba predsedu Zdravotnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)
Bod č. 3.a Voľba členov Zdravotnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) – poslancov
Bod č. 3.b Voľba členov Zdravotnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) – neposlancov
Bod č. 4 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 5 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2018
Bod č. 6 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2018
Bod č. 7 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení Školského internátu, Kollárova 17, Sečovce ako súčasti Spojenej školy, Kollárova 17, Sečovce
Bod č. 9 Krajská futbalová liga
Bod č. 10 Dodatok č. 4 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji pre školský rok 2018/2019
Bod č. 11 Informatívna správa o implementácii projektu Agrokruh
Bod č. 12 Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
Bod č. 13 Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2017
Bod č. 14 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 561/2017 z 25. zasadnutia konaného dňa 23. októbra 2017 "Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1."
Bod č. 15 Zmena uznesenia č. 79/2018 – Nájom telocviční stredných škôl v Košiciach a v Rožňave
Bod č. 16 Návrh na vykonanie kontroly v zmysle § 19e) ods. 1 písm. g) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
Bod č. 17 Rôzne
Bod č. 18 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 7. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 7. zasadnutie k 27. 8. 2018 (ZIP)
Zvukový záznam 7. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 7. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 7. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 7. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor